Prednosta Mestského úradu

JUDr. Lubomir JezoJUDr. Ľubomír Ježo
 
1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
2. Prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor.
3. Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:
  • vedie, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
  • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ a jeho zariadení
  • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
  • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
  • navrhuje primátorovi pracovnoprávne záležitosti MsÚ
  • riadi, kontroluje a hodnotí prácu vedúcich oddelení a určuje im pracovné náplne, navrhuje odmeňovanie vedúcich oddelení a v spolupráci s vedúcimi oddelení odmeňovanie ostatných zamestnancov jednotlivých referátov
  • dbá o účelnú organizáciu práce jednotlivých útvarov MsÚ, o výmenu skúseností a vedomostí medzi oddeleniami a ich referátmi, o spoluprácu pri plnení úloh
  • riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť útvaru CO a obrany, BOZP a DHZ
  • podľa potreby vydáva smernice, pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so zákonmi a ostatnou právnou úpravou
Tel. č.: 041/4212210, 4207234, 0907888082
Fax: 041/4212209
e-mail: prednosta@kysuckenovemesto.sk