Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Ako vybaviť

Agenda mestských bytov
Daň z nehnuteľnosti
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Elektronické podanie
Evidencia psov
Informácie o nakladaní s odpadom
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu
Nájom nebytových priestorov v majetku mesta, ktoré spravuje s.r.o. KYSUCA
Objednanie knihy prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby
Objednávanie inzercie, poďakovania, spomienky v mesačníku ZVESTI KNM
Odhlásenie pobytu
Odstránenie stavby
Ohlásenie jednoduchých stavieb
Ohlásenie drobných stavieb
Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie udržiavacích prác
Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia
Parkovacie miesto s vyhradeným státím
Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta KNM
Poskytovanie sociálnej služby a základného sociálneho poradenstva
Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte
Povolenie ambulantného predaja a predaja na príležitostnom trhu
Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách
Povolenie umiestnenia stavebného zariadenia
Povolenie uzávierky miestnych komunikácií
Povolenie zmeny v užívaní stavby
Predaj na trhových miestach
Prehlásenie pobytu v rámci mesta
Prevádzkovanie iných hazardných hier
Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu
Prihlásenie na prechodný pobyt
Prihlásenie na trvalý pobyt
Prihlásenie sa za používateľa knižnice
Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky
Státie a vjazd do pešej zóny
Stavebné konanie
Stravovanie v jedálni
Súhlas s uvedením malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky
Súhlas so zriadením malého zdroja znečistenia ovzdušia
Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
Určenie otcovstva pred, alebo po narodení dieťaťa
Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS
Určenie prenosného a trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácii
Určenie, zmena a zrušenie súpisného a orientačného čísla
Uzatvorenie manželstva
Územné konanie
Vedenie osobitnej matriky
Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 za rok 2017
Vypracovanie rešerše
Výrub a ochrana drevín
Zápis narodenia do matriky
Zápis úmrtia do matriky
Zmena stavby pred dokončením
Zmena termínu dokončenia stavby
Zmena typu kotla malého zdroja znečistenia ovzdušia
Zníženie dane z nehnuteľnosti
Zriadenie prevádzkarne a stanovenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Zriadenie studne
Zrušenie trvalého pobytu
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o zrušenie záložného práva k bytu, príp. súhlas so zriadením záložného práva


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka