Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Dane a poplatky

Zníženie dane z nehnuteľnosti

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov na základe predložených dokladov preukazujúcich nárok na zníženie dane.
Čítať ďalej…

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu podáva čiastkové priznanie ak mu vznikne alebo zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru (kúpa, predaj, darovanie, zámena nehnuteľnosti, vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie).
Čítať ďalej…

Daň za ubytovanie

Platiteľ dane je povinný písomné oznámenie zaslať štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných osobách a prenocovaní do 10 dní od skončenia štvrťroku.
Čítať ďalej…

Daň za predajné automaty

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.
Čítať ďalej…

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Čítať ďalej…

Daň za psa

Základom dane za psa je počet psov.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Čítať ďalej…

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území mesta Kysucké Nové Mesto je povinný prihlásiť/odhlásiť psa do/z evidencie.
Čítať ďalej…

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku  poplatkovej povinnosti a podať oznamovaciu povinnosť. Zmeny skutočnosti na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30dní odo dňa, keď tieto nastali.
Čítať ďalej…

Zníženie dane z nehnuteľnosti

Stručný popis:
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov na základe predložených dokladov preukazujúcich nárok na zníženie dane takto:

 1. 15 % z dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, prevažne a úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 2. 30 % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Správca dane poskytuje na tú istú nehnuteľnosť len jedno zníženie dane.
Doklady preukazujúce dôvody na zníženie dane predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Legislatíva:
VZN č. 13/2008 o dani z nehnuteľností

Potrebné dokumenty: 

 • rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí
 • rozhodnutie o bezvládnosti
 • preukaz ŤZP
 • rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi
   

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Referát dane z nehnuteľností

Kontakt:
tel.: 041/4207227, 4207228
e-mail: dane@kysuckenovemesto.sk

Poplatok:
Bez poplatkov

Späť

Daň z nehnuteľnosti

Stručný popis:
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu podáva čiastkové priznanie ak mu vznikne alebo zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru (kúpa, predaj, darovanie, zámena nehnuteľnosti, vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie).
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie, alebo čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné podanie podá jeden z vlastníkov, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v priznaní. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
Daňovník si uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie od dane z nehnuteľností na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo odpustenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností

Potrebné dokumenty: 

 • vyplnené tlačivá daňového priznania /tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, referát dane z nehnuteľností    
 • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku, stavby, bytu /rozhodnutie o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve/
 • doklady preukazujúce zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane /stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, doklad o zmene druhu pozemku, rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby
 • občiansky preukaz
   

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Referát dane z nehnuteľností

Kontakt:
tel. : 041/4207227, 4207228
e-mail : dane@kysuckenovemesto.sk

Zaplatenie dane:
Rozhodnutie správcu dane doručí daňovníkovi do vlastných rúk: fyzickej osobe na adresu trvalého pobytu, právnickej osobe na adresu jej sídla. V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní poštou zastihnutý, uloží doručovateľ rozhodnutie na pošte. Ak si daňovník nevyzdvihne rozhodnutie na pošte do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.

Splatnosť dane je uvedená v rozhodnutí správcu dane.
Daň z nehnuteľností možno uhradiť:

 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
 • poštovým poukazom  na účet správcu dane
 • v pokladni MsÚ do výšky 300 €

 

Späť

Daň za ubytovanie

Stručný popis:
Platiteľ dane je povinný písomné oznámenie zaslať štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných osobách a prenocovaní do 10 dní od skončenia štvrťroku. 
Ak dôjde k zmenám, prípadne zanikne daňová povinnosť je platiteľ povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v platnom znení 
VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Potrebné dokumenty:

 • oznámenie k dani za ubytovanie 
 • nový výpis z Obchodného registra 
   

Tlačivá na stiahnutie:
Oznámenie k dani za ubytovanie

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Späť

Daň za predajné automaty

Stručný popis:
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 
VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • Oznámenie o zriadení prevádzky, príp. o zrušení prevádzky
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, VI. oddiel Priznanie k dani za predajné automaty

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
viera.kublova@kysuckenovemesto.sk  

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Späť

Daň za nevýherné hracie prístroje

Stručný popis:
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 
VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, VII. oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie automaty

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
        viera.kublova@kysuckenovemesto.sk  

Doba vybavenia:
Do 30 dní

Poplatok:
Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Späť

Daň za psa

Stručný popis :
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní

Základom dane za psa je počet psov.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobie, daňovník je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.  Správca dane vyrúbi pomernú časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť až do konca zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať  čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k uvedenej dani najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,  správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak nepodá čiastkové daňové priznanie nárok na vrátenie mu zaniká.

Legislatíva:
VZN č. 11/2012 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto, za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje

Tlačivá na stiahnutie:
Priznanie za psa

Vybavuje:
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94

Oddelenie  daní a poplatkov
Referát ostatných daní a poplatkov
Kontakt: Zuzana Svrčková, Mariana Chovancová
Tel.: 041/ 420 72 29
Mail: dane@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok: 
Správca dane stanovuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

 • 23,25 € za psa chovaného na území celého mesta
 • a znižuje sadzbu dane za jedného psa chovaného v rodinnom dome na 6,60 €.
   

Daň za druhého a každého ďalšieho psa sa hradí v plnej výške podľa sadzby dane. Zdaňovacím obdobím za psa je kalendárny rok. Daň je možné zaplatiť do pokladne MsÚ v KNM, prevodným príkazom na účet správcu dane, alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane č. 10829-322/0200 VÚB, expozitúra Kysucké Nové Mesto.

Späť

Evidencia psov

Stručný popis :
Každý držiteľ psa na území mesta Kysucké Nové Mesto  je povinný prihlásiť/odhlásiť psa do/z evidencie.
Podľa zákona o podmienkach držania psov, každý pes chovaný viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Ak je táto podmienka splnená, držiteľ psa je v povinný nahlásiť psa do evidencie najneskoršie do 30 dní. Daň za psa sa platí len za psa staršieho ako 6 mesiacov.

Legislatíva:
VZN 14/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení

Údaje o držiteľovi alebo vlastníkovi psa:
a) meno a priezvisko držiteľa alebo vlastníka psa
b) adresa trvalého pobytu držiteľa alebo vlastníka psa
c) rodné číslo držiteľa alebo vlastníka psa
d) umiestnenie psa 
e) charakter chovného priestoru /rodinný dom, bytový dom, prevádzka a pod./
f) dátum a podpis evidenčnej karty

Údaje o psovi:
a) plemeno
b) meno
c) vek psa /dátum narodenia psa/
d) pohlavie
e) čip psa
f) úhyn, strata psa

Úradné záznamy:
a) prihlásený do evidencie
b) číslo evidenčnej známky
c) ročná daň
d) iné údaje

Tlačivá na stiahnutie:
Evidenčná karta psa

Vybavuje:
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94
Oddelenie daní a poplatkov
Referát ostatných daní a poplatkov
Kontakt: Zuzana Svrčková, Mariana Chovancová
Tel.:  041/ 420 72 29
Mail: dane@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Náhradná evidenčná známka pre psa - 2,00 €

Späť

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stručný popis :
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a podať oznamovaciu povinnosť. Zmeny skutočnosti na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30dní odo dňa, keď tieto nastali.

Legislatíva:
VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • oznámenie o vzniku, zániku, zmene už ohlásených údajov /tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady § 80 – 1 poplatník /,
 • ak povinnosti poplatku za ostatných členov spoločnej domácnosti preberá jeden z nich doloží oznámenie o tejto skutočnosti /tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za ostatných členov domácnosti /,
 • ak poplatník vlastní, alebo užíva nehnuteľnosť /tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za užívanie nehnuteľnosti/

Tlačivá na stiahnutie: 
Oznámenie o poplatku za komunálne odpady § 80 – 1 poplatník
Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za ostatných členov domácnosti
Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za užívanie nehnuteľnosti

Vybavuje:
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94
Oddelenie daní a poplatkov
Referát ostatných daní a poplatkov
Kontakt: Zuzana Svrčková, Mariana Chovancová
Tel.:  041/ 420 72 29
Mail: dane@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku je určená v rozhodnutí.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť do pokladne Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste, prevodným príkazom na účet u správcu dane, alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane č. 1584603757/0200 VÚB, expozitúra Kysucké Nové Mesto 
V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15  dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.

Späť


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka