Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Dane a poplatky

 

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu podáva čiastkové priznanie ak mu vznikne alebo zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru (kúpa, predaj, darovanie, zámena nehnuteľnosti, vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie).
Čítať ďalej…

Daň za ubytovanie

Platiteľ dane je povinný písomné oznámenie zaslať štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných osobách a prenocovaní do 10 dní od skončenia štvrťroku.
Čítať ďalej…

Daň za predajné automaty

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.
Čítať ďalej…

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Čítať ďalej…

Daň za psa

Základom dane za psa je počet psov.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Čítať ďalej…

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území mesta Kysucké Nové Mesto je povinný prihlásiť/odhlásiť psa do/z evidencie.
Čítať ďalej…

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku  poplatkovej povinnosti a podať oznamovaciu povinnosť. Zmeny skutočnosti na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30dní odo dňa, keď tieto nastali.
Čítať ďalej…

Daň z nehnuteľnosti

Stručný popis:

Priznanie je daňovník povinný podať do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť  k  dani z  nehnuteľností    podľa stavu  k  1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu podáva čiastkové priznanie ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti  alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa , nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie (čiastkové, opravné alebo dodatočné) k dani z nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné podanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
 

Mesto Kysucké Nové Mesto ustanovilo:

a) zníženie  dane z nehnuteľností:

 • 15 % z dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov  preukazu fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne a úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
 • 30 % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve  držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu  
 • 20 % z dane zo stavieb užívaných na účely sociálnej pomoci

b) oslobodenie od dane z nehnuteľností:

 • pozemky, na ktorých sú cintoríny
 • pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
 • rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením
 • lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej  ťažby (prvej prebierky)

 

Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

Daňovník si uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní alebo v čiastkovom priznaní  k dani z nehnuteľností na to zdaňovacie obdobie,  na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania alebo čiastkového priznania, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady v platnom znení
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností

VZN č. 8/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností

 

Potrebné dokumenty: 

 • vyplnené tlačivá priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za  nevýherné hracie prístroje  (tlačivá je možné vyzdvihnúť na Mestskom úrade, referát dane z nehnuteľností)   
 • pri uplatnení nároku na zníženie predloží preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  alebo potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci  v hmotnej núdzi

 

 Zaplatenie dane:
Daň z nehnuteľností možno uhradiť:

 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
 • poštovým poukazom  na účet správcu dane
 • v pokladni MsÚ do výšky 300 €


Tlačivá na stiahnutie:
Priznanie k dani

Vybavuje:
MsÚ  Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody č.94
Referát dane z nehnuteľností

Kontakt:
tel. :  +421-41-4207227,28

mobil: +421915984223
e-mail : dane@kysuckenovemesto.sk

Späť

Daň za ubytovanie

Stručný popis:
Platiteľ dane je povinný písomné oznámenie zaslať štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných osobách a prenocovaní do 10 dní od skončenia štvrťroku. 
Ak dôjde k zmenám, prípadne zanikne daňová povinnosť je platiteľ povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v platnom znení 
VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Potrebné dokumenty:

 • oznámenie k dani za ubytovanie 
 • nový výpis z Obchodného registra 
   

Tlačivá na stiahnutie:
Oznámenie k dani za ubytovanie

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Späť

Daň za predajné automaty

Stručný popis:
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 
VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • Oznámenie o zriadení prevádzky, príp. o zrušení prevádzky
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, VI. oddiel Priznanie k dani za predajné automaty

Tlačivá na stiahnutie:

Priznanie k dani

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
viera.kublova@kysuckenovemesto.sk  

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Späť

Daň za nevýherné hracie prístroje

Stručný popis:
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Legislatíva:
Zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 
VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, VII. oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie automaty

Tlačivá na stiahnutie:

Priznanie k dani

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
        viera.kublova@kysuckenovemesto.sk  

Doba vybavenia:
Do 30 dní

Poplatok:
Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Späť

Daň za psa

Stručný popis :
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  

 Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať  čiastkové priznanie k dani za psa na zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.  Nárok na vrátenie  pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Legislatíva:

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   v  platnom  znení
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 11/2012 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto, za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje

Zaplatenie dane:
Daň za psa možno uhradiť:

 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
 • poštovým poukazom  na účet správcu dane
 • v pokladni MsÚ do výšky 300 €

 

Tlačivá na stiahnutie:
Priznanie za psa

Vybavuje:
MsÚ  Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody č.94

Referát ostatných daní a poplatkov
Kontakt: 
tel. :  +421-41-4207229

mobil:  +421915984223
e-mail: dane@kysuckenovemesto.sk

Späť

Evidencia psov

Stručný popis:
Každý držiteľ psa na území mesta Kysucké Nové Mesto  je povinný  prihlásiť/odhlásiť  psa do/z evidencie.
Podľa zákona o podmienkach držania psov, každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je  povinný prihlásiť  psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo tieto skutočnosti zistil, oznámiť obci kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.

Legislatíva:
Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení

VZN č. 14/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

Tlačivá na stiahnutie:
Evidenčná karta psa

Vybavuje:
MsÚ  Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody č.94

Referát ostatných daní a poplatkov

Kontakt: 

tel. :  +421-41-4207229

mobil:  +421915984223
e-mail: dane@kysuckenovemesto.sk

 

Späť

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stručný popis :
Poplatok platí poplatník ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.

Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

Vznik poplatkovej povinnosti, zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

 

Mesto Kysucké Nové Mesto  ustanovilo  zníženie poplatku:

 • o 30 % fyzickej osobe v hmotnej núdzi
 • o 30 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
 • o 30%  prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe
 • o 60 % poplatníkovi, ktorý študuje a zároveň je ubytovaný mimo mesta
 • o 60 % poplatníkovi, ktorý je z dôvodu výkonu zamestnania ubytovaný mimo mesta

 

Zníženie poplatku sa poskytne až po predložení dokladov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.

 

Legislatíva:

 Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady   v  platnom  znení
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 9/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Potrebné dokumenty:

 • oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene už ohlásených údajov (tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady § 80 – 1 poplatník)
 • oznámenie poplatníka o tom, že bude plniť povinnosť poplatníka aj za ostatných členov s ktorými žije v spoločnej domácnosti  (tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za ostatných členov domácnosti)
 • oznámenie poplatníka, ktorý nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt o tom, že vlastní alebo užíva nehnuteľnosť  (tlačivo – Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za užívanie nehnuteľnosti)

Zaplatenie poplatku:
Miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady možno uhradiť:

 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
 • poštovým poukazom  na účet správcu dane
 • v pokladni MsÚ do výšky 300 €

 

Tlačivá na stiahnutie: 
Oznámenie o poplatku za komunálne odpady § 80 – 1 poplatník
Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za ostatných členov domácnosti
Oznámenie o poplatku za komunálne odpady za užívanie nehnuteľnosti

Vybavuje:
MsÚ  Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody č.94

Referát ostatných daní a poplatkov

Kontakt: 
tel. :  +421-41-4207229

mobil:  +421915984223
e-mail: dane@kysuckenovemesto.sk

Späť


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka