Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Dopravná infraštruktúra

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.
Čítať ďalej…

Určenie prenosného a trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácii

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii v meste Kysucké Nové Mesto sa podáva písomne na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste
Čítať ďalej…

Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS

V prípade opravy havárie na inžinierskych sieťach je príslušný správca IS povinný zaslať na Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste písomné oznámenie o rozkopaní komunikácie. Na základe dodatočne podanej žiadosti cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto určí podmienky povrchovej úpravy komunikácie.
Čítať ďalej…

Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu stavebnú správu na  pozemných komunikáciách t.j. parkoviská, cesty, chodníky, spevnené plochy.
Čítať ďalej…

Povolenie na zvláštne užívanie verejných priestranstiev

Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva na území mesta vydáva cestný správny orgán – Mesto Kysucké Nové Mesto, na základe písomnej žiadosti.
Čítať ďalej…

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.
Čítať ďalej…

Žiadosť o pridelenie čipovej/neprenosnej parkovacej karty (parkovanie pred poliklinikou ul. Belanského)

Pre lekárov, zdravotné sestry a ďalším osobám, ktorí vykonávajú nejakú pracovnú činnosť v niektorej z budov polikliniky budú na základe ich žiadosti vydané čipové parkovacie karty. Okrem toho im budú vydané neprenosné parkovacie karty, ktoré ich budú oprávňovať parkovať svoje motorové vozidlá na vyhradených parkovacích miestach, nachádzajúcich sa pri každej budove polikliniky.

Čítať ďalej...

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Stručný popis:
Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.
Legislatíva:

 • Cestný zákon č. 135/1961 Zb. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie (tlačivo)
 • Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru - ODI Čadca       
 • Prílohy uvedené na žiadosti
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Ing. Zuzana Kubicová
Tel.: 041/420 41 82
Mail: zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Späť

Určenie prenosného a trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácii

Stručný popis:
Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii v meste Kysucké Nové Mesto sa podáva písomne na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.
Legislatíva:

 • Cestný zákon č. 135/1961 Zb. v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o určenie použitia prenosného/trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácií (tlačivo)
 • záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru - ODI Čadca           
 • Prílohy uvedené na žiadosti

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Ing. Zuzana Kubicová
Tel.: 041/420 41 82
Mail: zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS

Stručný popis:
V prípade opravy poruchy na inžinierskych sieťach je príslušný správca IS povinný do 12 hodín od zistenia poruchy zaslať na Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste písomné oznámenie o rozkopaní komunikácie. Na základe dodatočne podanej žiadosti cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto určí podmienky povrchovej úpravy komunikácie.
Legislatíva:

 • Cestný zákon č. 135/1961 Zb. v platnom znení
 • VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

Potrebné dokumenty:

 • Oznámenie  o rozkopávke pri oprave havárie na inžinierskych sieťach
 • Písomný záväzok (tlačivo)
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Ing. Zuzana Kubicová
Tel.: 041/420 41 82
Mail: zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií

Stručný popis:
Mesto Kysucké Nové Mesto podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu stavebnú správu na  pozemných komunikáciách t.j. parkoviská, cesty, chodníky, spevnené plochy.
Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o stavebné povolenie – fyzické osoby (tlačivo)
 • Žiadosť o stavebné povolenie – právnické osoby (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie (poznámka: obdobne ako u všeobecného stavebného úradu)  
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.: 041/420 41 81
Mail: vystavba@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 - 60 dní

Poplatok:
podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch

Späť

Povolenie na zvláštne užívanie verejných priestranstiev

Stručný popis:
Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva na území mesta vydáva cestný správny orgán – Mesto Kysucké Nové Mesto, na základe písomnej žiadosti.
Legislatíva:

 • VZN č.9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto
 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení 

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejných priestranstiev na území mesta Kysucké Nové Mesto (tlačivo)
 • Prílohy uvedené na žiadosti

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Ing. Zuzana Kubicová
Tel.: 041/420 41 82
Mail: zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa VZN č. 9/2008 o misetnych daniach

Späť

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách

Stručný popis:
Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva cestný správny orgán - Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.
Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (tlačivo)
 • Písomný záväzok (tlačivo)
 • Prílohy uvedené na žiadosti
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Ing. Zuzana Kubicová
Tel.: 041/420 41 82
Mail: zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Žiadosť o pridelenie čipovej/neprenosnej parkovacej karty (parkovanie pred poliklinikou ul. Belanského)

Stručný popis:
Pre lekárov, zdravotné sestry a ďalším osobám, ktorí vykonávajú nejakú pracovnú činnosť v niektorej z budov polikliniky budú na základe ich žiadosti vydané čipové parkovacie karty. Okrem toho im budú vydané neprenosné parkovacie karty, ktoré ich budú oprávňovať parkovať svoje motorové vozidlá na vyhradených parkovacích miestach, nachádzajúcich sa pri každej budove polikliniky.

Legislatíva:

 • VZN  č. 4/2018 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Kysucké Nové Mesto pred poliklinikou na Ul. Belanského

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o pridelenie čipovej/neprenosnej parkovacej karty (parkovanie pred poliklinikou ul. Belanského) (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Nám. Slobody č. 94 - podateľňa
MsÚ v kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Lucia Moravčíková
Tel.: 041/ 420 41 82
Mail: vystavba@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
50 €

 

Späť


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka