Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Hlavný kontrolór

JUDr. Ing. Eva Chládková

Postavenie
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva MsZ. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov a začína sa dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu MsZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich a kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ a MsR s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených MsZ.

Rozsah kontrolnej činnosti
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení MsZ, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, napr. zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach právom chránených záujmov alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor mesta v správnom konaní.

Popis hlavných úloh

  • predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a v k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením v MsZ
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí
  • predkladá MsZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej "EÚ")
  • vybavuje sťažnosti ak tak ustanovuje osobitný zákon - je povinný vykonať kontrolu ak ho o to požiada MsZ
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti a je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom MsZ alebo primátorovi.

Tel. č.: 041/420 72 35
e-mail: kontrolor@kysuckenovemesto.sk


 

Súbory na stiahnutie

Hlavný kontrolór

webygroup
ÚvodÚvodná stránka