Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Matrika a evidencia obyvateľstva

Uzatvorenie manželstva

Stručný popis:
Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Kysuckom Novom Meste sa sobáše konajú v sobotu a vo štvrtok v sobášnej sieni Mestského úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný  rozsudok o rozvode
 • Vdovec/ vdova predkladá Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad) a zároveň predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
   

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:  

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
   

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. 
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213
Mail: matrika@kysuckenovemesto.sk  
obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk   

Doba vybavenia:
Po predložení potrebných dokladov na počkanie

Poplatok:
podľa sadzobníka správnych poplatkov


 

Zápis úmrtia do matriky

Stručný popis:
Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách  v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého
 • Rodný list zomrelého
 • Sobášny list zomrelého


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213
Mail: matrika@kysuckenovemesto.sk
obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk  

Doba vybavenia:
Po predložení potrebných dokladov – do 5 dní

Poplatok:
bez poplatku


 

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Stručný popis:
Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Legislatíva:

 • Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 • Právoplatné súdne rozhodnutie
 • Zmena alebo oprava rodného čísla


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213
Mail:  matrika@kysuckenovemest.sk,
obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez poplatku


 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Stručný popis:
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko. 

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o povolenie zmeny mena alebo priezviska
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz
   

Tlačivá:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213 
Mail: matrika@kysuckenovemesto.sk
obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
5 €


 

Vedenie osobitnej matriky

Stručný popis:
Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

 • narodenie dieťaťa v cudzine 
 • uzatvorenie manželstva v cudzine 
 • úmrtie občana v cudzine 
   

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky v Bratislave nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Legislatíva:

 • Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 Misiterstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v paltnom znení
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list
 • Občiansky preukaz žiadateľa
 • Ostatné /po dohovore s matrikárkou, alebo zást. matrikárky/
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213
Mail: matrika@kysuckenovemesto.sk
obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 3 mesiacov

Poplatok:
zápis do osobitnej matriky 10 €


 

Určenie otcovstva pred, alebo po narodení dieťaťa

Stručný popis:
Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením, alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • Občiansky preukaz matky a otca
 • Rodné listy matky a otca
 • Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
   

Vybavuje:
MsÚ Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213 
Mail: matrika@kysuckenovemesto.sk
obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk  

Doba vybavenia:
Po predložení potrebných dokladov na počkanie

Poplatok:
bez poplatku


 

Zápis narodenia do matriky

Stručný popis:
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorý sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
Matriku tvorí kniha narodení, uzavretí manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec, kniha manželstiev sa vedie ako jediná.
Matrika sa vedie v jednom vyhotovení. Pre každú knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí sa vedie abecedný register. Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.
Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon.
Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Potrebné dokumenty:
Dieťa narodené v platnom manželstve:

 • občiansky preukaz rodičov
 • sobášny list
   

Dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz
   

Dieťa narodené vdove:

 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie finančné a správy majetku
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/420 7215, 041/420 7213
Mail] matrika@kysuckenovemesto.sk,
obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Po predložení potrebných dokladov - do  5 dní

Poplatok:
bez poplatku


 

Zrušenie trvalého pobytu 

Stručný popis:
Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte môže zrušiť v zmysle zákona 253/1998 Z. z. podľa § 7 ods. 1 písmena:
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
g) ak budova zanikla.

Legislatíva:

 • Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších platných právnych predpisov


Potrebné dokumenty:

 • Návrh na zrušenie trvalého pobytu 


Tlačivá:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/420 72 13, 041/420 72 15
Mail: obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk
matrika@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku


 

Odhlásenie pobytu

Stručný popis:
Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť ukončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republika ohlasovni pobytov na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky, občan  hlási novej ohlasovni pobytov   pri prihlasovaní nového miesta trvalého pobytu. Ohlasovňa pobytov následne zašle občanov podpísaný svojim podpisom odhlasovací lístok z trvalého pobytu  predchádzajúcej ohlasovni pobytov z dôvodu vyradenia z evidencie obyvateľstva.

Legislatíva:

 • Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej  republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších platných právnych predpisov


Potrebné dokumenty:

 • Platný občiansky preukaz občana, ten odovzdá na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste - ohlasovňa pobytov alebo na Oddelní dokladov v Kysuckom Novom Meste
 • Vyplnený a podpísaný odhlasovací lístok  z trvalého pobytu
 • Čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom , že sa občan vzdáva trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a žije v zahraničí – uviesť novú adresu pobytu


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/4207213, 041/4207215
Mail:   obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk
matrika@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
po predložení potrebných platných dokladov na počkanie

Poplatok:
bez poplatku


 

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Stručný popis:
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni pobytov na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Kysucké Nové Mesto.
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené podpisy so súhlasom.
Ohlasovňa pobytov môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodný list, občiansky preukaz, prípadne potvrdenie o občianskom preukaze vydané PZ SR alebo Oddelením dokladov v Kysuckom Novom Meste.

Legislatíva:

 • Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších platných právnych predpisov

Potrebné dokumenty:
Vlastník bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz

Manžel, manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz 
 • U dieťaťa rodný list, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca obecného bytu:

 • Platný občiansky preukaz
 • Nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú
   

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • Platný občiansky preukaz 
 • Súhlas na prihlásenie pobytu od vlastníka nehnuteľnosti  s úradne overeným  podpisom


Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/4207213, 041/4207215
Mail: obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk
matrika@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
po predložení potrebných platných dokladov na počkanie

Poplatok:
bez poplatku


 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Stručný popis:
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z  pracovných, študijných, zdravotných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť do 10 dní od ubytovania ohlasovni pobytov na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (maximálne sa môže občan prihlásiť na 5 rokov).
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol  prihlásený.
Prihlásenie k prechodnému pobytu na dom, byt a ubytovňu je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené podpisy so súhlasom.
Ohlasovňa pobytov môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodný list, potvrdenie o štátnom občianstve, občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze vydané PZ SR  alebo na príslušnom Oddelení dokladov v Kysukom Novom Meste, prípadne potvrdenie o trvalom pobyte z obce, kde mal občan zaevidovaný trvalý pobyt.

Legislatíva:

 • Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších platných právnych predpisov


Potrebné dokumenty:
Vlastník bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz 

Manžel, manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz 
 • U dieťaťa rodný list, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení do výchovy


Nájomca obecného bytu:

 • Platný občiansky preukaz 
 • Nájomná zmluva na dubu určitú

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • Platný občiansky preukaz
 • Súhlas na prihlásenie k pobytu od vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom
   

Tlačivá:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/4207213, 041/4207215
Mail: obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk
matrika@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
po predložení potrebných platných dokladov na počkanie

Poplatok:
bez poplatku


 

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte

Stručný popis:
Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví  ohlasovňa pobytov Mestského úradu občanovi na požiadanie – k vydaniu tohto potvrdenia je potrebné vypísať žiadosť.

Legislatíva:

 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších platných právnych predpisov


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa 
 • Platný občiansky preukaz
 • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie


Legislatíva:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/4207213, 041/4207215
Mail:   obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk
matrika@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
po predložení potrebných  platných dokladov na počkanie

Poplatok:
Za poskytnutie údajov o mieste pobytu obyvateľa sa vyberá správny poplatok v sume 5 €/potvrdenie. Správny poplatok  sa platí v hotovosti v pokladní Mestského úradu v čase pokladničných hodín, poštovou poukážkou alebo platbu možno uhradiť prevodom na účet Mesta Kysucké Nové Mesto (číslo účtu: 10829322/0200, Var. symbol 004).


 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Stručný popis:
Trvalý pobyt má evidenčný charakter,  je to pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska t.j. v mieste, kde má rodinu, rodičov, dom, byt alebo zamestnanie. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Prihlásenie na trvalý pobyt môže občan vykonať len do budov alebo ich časti, ktoré sú označené súpisným  a orientačným číslom, ktoré sú určené na bývanie.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady a písomné splnomocnenie (úradne overené), že môžu túto povinnosť za nich vykonať.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a poskytuje sa starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa vykonáva ústavná alebo ochranná výchova, za občana zbaveného na právne úkony, ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, v tomto prípade sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi splnomocnený zástupca, ktorý predloží úradom overené splnomocnenie.
Prihlásenie k trvalému pobytu na dom, byt, ubytovňu  je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodný list, potvrdenie o štátnom občianstve, občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze vydané PZ SR alebo Oddelením dokladov v Kysuckom Novom Meste, potvrdenie o trvalom pobyte obce, kde mal občan zaevidovaný trvalý pobyt.

Legislatíva:

 • Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších platných právnych predpisov

Potrebné dokumenty:
Vlastník bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz 


Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz 
 • U dieťaťa rodný list, právoplatné rozhodnutie o zverení do výchovy
   

Nájomca obecného bytu:

 • Platný občiansky preukaz 
 • Nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú
   

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • Platný občiansky preukaz 
 • Súhlas  na prihlásenie k pobytu od vlastníka nehnuteľnosti  s úradne overeným podpisom


Tlačivá:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:
Tel.: 041/4207213, 041/4207215
Mail: obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk
matrika@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
po predložení  potrebných platných dokladov na počkanie

Poplatok:
bez poplatku


 

Určenie, zmena a zrušenie súpisného a orientačného čísla

Stručný popis:
Žiadateľ si môže požiadať o určenie, zmenu a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla podľa § 6  ods. 1 písmena:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b) predmet žiadosti,
c) kód druhu stavby a termín jej dokončenia,
d) prílohy, ktorými sú:

 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
 • kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou,
 • zameranie adresného bodu (v geometrickom pláne - vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla), 
 • údaj o tom, čí sa v budove nachádzajú byty, a údaj o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

Legislatíva:

 • Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MV SR č. 142/2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. a Vyhláška MV SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Potrebné dokumenty:
K určeniu, zmene a zrušeniu súpisného čísla a orientačného čísla je potrebné predložiť od žiadateľa žiadosť.

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát matriky a evidencie obyvateľstva
Kontakt:
Tel.: 041/4207213, 041/4207215
Mail: obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk
matrika@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti

Poplatok:
bez poplatku


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka