Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Nájomné byty

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Stručný popis:

 1. O opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy Mesto Kysucké Nové Mesto informuje nájomcu 3 mesiace pred skončením doby nájmu nájomného bytu . Následne je nájomca povinný požiadať písomne na predpísanom tlačive prenajímateľa najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby nájmu o opakované uzavretie nájomnej zmluvy a predložiť doklady o tom, že spĺňa podmienky určené  v zmysle aktuálnej právnej legislatívy a tohto VZN. U týchto nájomcov – žiadateľov sa nebude prepočítavať minimálny príjem pri splnení podmienok uvedených v nájomnej zmluve, a dodržiavania domového poriadku. 
 2. O opakovanom uzavretí nájmu nájomného bytu, bezbariérového bytu  uzatvoreného na dobu určitú rozhoduje primátor mesta. V prípade, ak žiadateľ nemá uhradené tri splátky za nájom a služby spojené s bývaním k termínu predkladania žiadosti, môže primátor predĺžiť nájomnú zmluvu na odporúčanie príslušnej komisie, ktorá posúdi  vážnosť situácie, v ktorej sa žiadateľ nachádza a to na základe jeho vypočutia. Ďalej sa použijú ustanovenia tohto nariadenia.
 3. Návrh na opakované uzavretie nájomnej zmluvy  na základe písomnej žiadosti nájomcu predkladá  primátorovi mesta príslušný referát MsÚ. 

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt  
 • Potvrdenie o príjme žiadateľa a všetkých spoločne posudzovaných osôb za posledný kalendárny rok od zamestnávateľa, sociálneho úradu a pod.
 • U žiadateľov ZŤP doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného poistenia
 • V prípade ak ide o žiadateľa – poberateľa dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, doklad o tomto vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny

Legislatíva:

 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto
 • VZN č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2017
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
30 až 60 dní

Poplatok:
Správny poplatok za overené čestné vyhlásenie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov.


 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Stručný popis:
Záujemcovia o nájomný byt  vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto môžu požiadať MsÚ v Kysuckom Novom Meste oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti o prenajatie nájomného bytu. Referát bytový a podnikateľskej činnosti žiadosť zaeviduje a predloží na prerokovanie komisii sociálne, bytovej a cestovného ruchu. Komisia po uvoľnení nájomných bytov žiadosti prešetrí a predloží návrh Mestskému zastupiteľstvu na pridelenie.

Legislatíva:

 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto
 • VZN č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2017
   

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
 • Potvrdenie o čistom  príjme žiadateľa a všetkých spoločne posudzovaných osôb za celý kalendárny rok spätne od podania žiadosti, u SZČO prefotené daňové priznanie za posledný kalendárny rok.
 • U žiadateľov ŤZP doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia ak žiadajú o bezbariérový byt
 • V prípade, ak ide o žiadateľa - poberateľa dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, doklad  vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny, u zamestnaných – potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, zo sociálnej poisťovne, dôchodcovia potvrdenie -  rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne a pod.
 • Popis súčasnej bytovej situácie a vývoj bytovej situácie

Tlačivá na stiahnutie: 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.:  041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk 
viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Žiadosť sa zaradí do evidencie uchádzačov o nájomný byt a to od dátumu skompletizovania žiadosti. 

Poplatok:
Za overenie čestného vyhlásenia - správny poplatok podľa platného sadzobníka poplatkov


 

Agenda mestských bytov

Stručný popis:
Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve  mesta Kysucké Nové Mesto a jeho doplení VZN č. 6/2019 prideľuje nájomné byty, obnovuje – predlžuje nájomné zmluvy na ďalšie obdobie a dáva súhlas k prihláseniu na trvalý a prechodný pobyt do nájomných bytov. 

Legislatíva:

 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto
 • VZN č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2017

 

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  
 • Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt   
   

Do nájomného bytu sa na prechodný pobyt môžu prihlásiť iba osoby, ktoré boli v žiadosti o nájomný byt spoločne posudzované a ktoré sú uvedené v nájomnej zmluve, ako i v evidenčnom liste pre výpočet úhrady za užívanie bytu.
V prípade požiadania o prechodný pobyt, resp. trvalý pobyt do prideleného nájomného bytu ďalšej osobe (okrem uvedenej vo vyššia uvedenom odseku), ak táto spĺňa podmienky uvedené v citovanom VZN, po schválení tejto žiadosti v MsZ sa táto skutočnosť oznámi správcovi bytového fondu (pre výpočet úhrad....).

Tlačivá:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Prideľovanie nájomných bytov schvaľuje mestské zastupiteľstvo na odporúčanie komisie.

Poplatok:
Za overenie čestného vyhlásenia - podľa sadzobníka správnych poplatkov


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka