Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Ostatné žiadosti

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta KNM

Z rozpočtu mesta sa  môže poskytovať dotácia právnickým a fyzickým osobám na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.
Čítať ďalej…

Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 
Čítať ďalej…

Parkovacie miesto s vyhradeným státím

Parkovacie miesto s vyhradeným státím povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto po schválení dopravným inšpektorátom pre:

a) ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, a takáto osoba je vlastníkom motorového vozidla alebo takéto motorové vozidlo sa používa pre jej potrebu a vlastník motorového vozidla býva s ňou v spoločnej domácnosti.
b) fyzickú osobu nepodnikateľ, ktorá je vlastníkom osobného motorového vozidla zaradeného do kategórie M1 podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, len na pozemkoch vo vlastníctve mesta  alebo na pozemkoch, na ktoré má mesto užívacie právo, bezprostredne súvisiacich s priľahlou nehnuteľnosťou v ich výlučnom, podielovom vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu mimo pešej zóny za predpokladu, že parkovisko vybuduje fyzická osoba na vlastné náklady.

Nájom verejného priestranstva Mesto KNM umožní len osobe, ktorá nemá voči mestu záväzky.
Čítať ďalej…


Žiadosť o výmaz záložného práva k bytu, nebytovému priestoru

Zmluvou o prevode vlastníctva bytu uzavretej medzi Mestom Kysucké Nové Mesto ako vlastníkom bytu a nadobúdateľmi, bol byt odpredaný kupujúcim za dohodnutú kúpnu cenu, pričom pri splácaní kúpnej ceny boli kupujúcim poskytnuté percentuálne zľavy z kúpnej ceny s tým, že kupujúci sa zaviazali, že do 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy kúpený byt neprevedie na inú osobu ako na manžela, deti alebo vnukov. Ak kupujúci poruší tento záväzok je povinný uhradiť predávajúcemu nesplatenú časť ceny bytu v plnej výške. Na základe uvedeného  podľa čl. IX. Zmluvy o prevode vlastníctva bytu bolo v prospech Mesta Kysucké Nové Mesto zriadené záložné právo k bytu podľa ust. § 151/ písm. b/ Občianskeho zákonníka. 
Čítať ďalej…

Žiadosť o pridelenie rezidentskej a parkovacej karty

Čítať ďalej…
 

Žiadosť o súhlas na užívanie verejného priestranstva

Čítať ďalej…

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Stručný popis:
Z rozpočtu mesta sa  môže poskytovať dotácia právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Mesto môže poskytnúť dotáciu inej obci alebo mestu alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečujú niektoré úlohy pre mesto alebo ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe neuvedenej v odseku 1  a  fyzickej osobe -  podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených týmto VZN.
Mesto môže poskytovať dotácie na :

 • a) všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov,
 • b) všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. 


Legislatíva:

 • VZN č. 8/2012 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto
 • VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012
 • VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 v znení VZN č. 2/2015 „Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto“   
 • VZN č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012, VZN č. 2/2015 v znení VZN č. 6/2017 „Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto“


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta KNM
 • Rozpočet projektu
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
prednosta MsÚ
Kontakt:
Tel.: 041/4207234
Mail: emilia.becova@kysuckenovemesto.sk

Dátum podania:
Do 30.11. rozpočtového roka na nový rozpočtový rok

Poplatok:
Bez poplatku

Späť

Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Podmienky pre poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

1. Postup pri podaní žiadosti na podporu ŠFRB
Žiadosť môžete podať na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste. Každá prijatá žiadosť o poskytnutie podpory je zaevidovaná a postúpená na preskúmanie v lehote do 10 dní.
Aktuálne vzory všetkých typov žiadostí o poskytnutie podpory a vzory tlačív a príloh sú uverejnené na internetovej stránke www.sfrb.sk
Aby ste získali podporu zo ŠFRB , vaša žiadosť musí spĺňať nasledovné kritériá:
A) musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa,
B) musí obsahovať účel, druh a návrh výšky podpory,
C) musí obsahovať údaje o stavbe,
D) žiadateľ musí preukázať schopnosti platenia splátok  úveru, t.j. 1,3 – násobok životného minima + splátky úverov
E) žiadateľ musí preukázať návrh na zabezpečenie záväzkov,
F) žiadateľ musí preukázať neprekročenie príjmu vo výške 4 – násobku životného minima

Sumy životného minima 


Sumy životného minima podľa zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1.7.2019 upravia nasledovne: 

plnoletá fyzická osoba € 210,20
ďalšia plnoletá fyzická osoba € 146,64
zaopatrené neplnoleté dieťa € 95,96
nezaopatrené dieťa € 95,96

2. Možnosti získania prostriedkov zo ŠFRB:
Oprávnený žiadateľ – fyzická osoba

 • manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, pričom uvedenú podmienku veku musí spĺňať každý z manželov,
 • manželia s maloletým dieťaťom vo veku tri alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si osvojili (nemusia spĺňať podmienku veku do 35 rokov)
 • člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov, aj slobodný)
 • odchovanec, ktorého vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, v prípade manželov – odchovancov, uvedenú podmienku veku musí spĺňať každý z manželov


Žiadateľ - je občanom Slovenskej republiky, alebo členského štátu EU (podmienka nemusí byť splnená u manželského partnera žiadateľa),
- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
- ku dňu podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov
- má vlastný príjem
Žiadateľ FO  môže získať podporu na:
- výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom dome
- výstavbu bytu v rodinnom dome
- výstavbu alebo kúpu bytu v polyfunkčnom dome
- tepelnú ochranu rod. domu
veľkosť bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome je max. do 80 m2 podlahovej plochy,
Podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome  prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120 m2 (bez plochy garáže, ak je súčasťou domu)

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 873, č. dv. 185 (budova Domu kultúry KNM)
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát fondu rozvoja bývania
Kontakt: Ing. Adriána Patyková
Tel.: 041/420 41 85, 0905 578 071
mail: adriana.patykova@kysuckenovemesto.sk

Späť

Parkovacie miesto s vyhradeným státím

Stručný popis: 
Parkovacie miesto s vyhradeným státím povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto po schválení dopravným inšpektorátom pre:

a) ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, a takáto osoba je vlastníkom motorového vozidla alebo takéto motorové vozidlo sa používa pre jej potrebu a vlastník motorového vozidla býva s ňou v spoločnej domácnosti.

b) fyzickú osobu nepodnikateľ, ktorá je vlastníkom osobného motorového vozidla zaradeného do kategórie M1 podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, len na pozemkoch vo vlastníctve mesta alebo na pozemkoch, na ktoré má mesto užívacie právo, bezprostredne súvisiacich s priľahlou nehnuteľnosťou v ich výlučnom, podielovom vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu mimo pešej zóny za predpokladu, že parkovisko vybuduje fyzická osoba na vlastné náklady.
Nájom verejného priestranstva Mesto KNM umožní len osobe, ktorá nemá voči mestu záväzky.

Legislatíva :


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o parkovacie miesto s vyhradeným státím spolu s prílohami uvedenými v žiadosti
 • Žiadosť o predĺženie doby nájmu na parkovacie miesto s vyhradeným státím spolu s prílohami uvedenými v žiadosti


Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94, II. poschodie, č. dverí 19
Oddelenie organizačné
Referát právny
Kontakt: Mgr. Lenka Ivaničová, právnik mesta, Ivana Bajánková, odborný referent
Tel.:  041/4207236, 4207216
mail:  pravnik@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:
do 60 dní

Poplatok:
Bez poplatku 

Späť

Žiadosť o výmaz záložného práva k bytu, nebytovému priestoru

Stručný popis:
Zmluvou o prevode vlastníctva bytu uzavretej medzi Mestom Kysucké Nové Mesto ako vlastníkom bytu a nadobúdateľmi, bol byt odpredaný kupujúcim za dohodnutú kúpnu cenu, pričom pri splácaní kúpnej ceny boli kupujúcim poskytnuté percentuálne zľavy z kúpnej ceny s tým, že kupujúci sa zaviazali, že do 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy kúpený byt neprevedie na inú osobu ako na manžela, deti alebo vnukov. Ak kupujúci poruší tento záväzok je povinný uhradiť predávajúcemu nesplatenú časť ceny bytu v plnej výške. Na základe uvedeného  podľa čl. IX. Zmluvy o prevode vlastníctva bytu bolo v prospech Mesta Kysucké Nové Mesto zriadené záložné právo k bytu podľa ust. § 151/ písm. b/ Občianskeho zákonníka. 

Legislatíva:

 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta KNM č. 5/1995 v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • žiadosť, fotokópia titulu nadobudnutia (napr. kúpna zmluva na osobu blízku, darovacia zmluva na osobu blízku, zmluva o prevode vlastníctva bytu, nebytového priestoru, osvedčenie o dedičstve); v prípade odpredaja bytu v lehote kratšej ako 10 rokov od podpísania zmluvy Potvrdenie správcu bytového fondu KYSUCA s. r. o., Matice slovenskej 620, 024 01  Kysucké Nové Mesto o úhrade nesplatenej časti kúpnej ceny za byt

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94, II. poschodie, č. dverí 19
Oddelenie organizačné
Referát právny
Kontakt: Mgr. Lenka Ivaničová, právnik mesta, Ivana Bajánková, odborný referent
Tel.:  041/4207236, 4207216
mail: pravnik@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku 

Späť

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE REZIDENTSKEJ A PARKOVACEJ KARTY

Potrebné dokumenty:

Späť

Žiadosť o súhlas na užívanie verejého priestranstva

Potrebné dokumenty:


Späť

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka