Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Obedy zadarmo nie sú zadarmoVytlačiť
 

jedlo.jpegMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15.4. 2019 vydalo nové Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 1.9. 2019. Finančné pásmo je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského stravovania.
Podľa § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.
V zmysle § 142a školského zákona zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákona o dotáciách“) a školského zákona.
Všetky tieto vyššie uvedené skutočnosti boli zapracované do nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 5 / 2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM, prijatého na zasadnutí MsZ v KNM 13.6. 2019 na základe návrhov vedúcich zariadení školského stravovania. Jeho účinnosť je od 1.9. 2019. Aké platby zaplatia rodičia za školské stravovanie podľa nového VZN:
S účinnosťou od 1.9. 2019 majú všetky školské jedálne v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM podľa VZN č. 5/2019 určené druhé finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo. Dotácia 1,20 € z Ministerstva práce SVaR (ďalej len dotácia) sa poskytuje iba deťom predškolákom a deťom od 2 – 5 rokov žijúcim v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. Všetci ostatní nemajú nárok na dotáciu.

Platby bez poskytnutej dotácie výške 1,20 € sú nasledovné:
Materská škola:
desiata: 0,36 € + obed: 0,85 € + olovrant: 0,24 € = spolu 1,45 + 0,10 € - režijné náklady
celková výsledná suma za stravné je 1,55 €

Celková úhrada v MŠ s účinnosťou od 1.9. 2019 s poskytnutou dotáciou 1,20 pre dieťa predškoláka + dieťa v hmotnej núdzi, príp. živ. min. je:
0,35 € - tento doplatok zaplatí rodič za poskytnutú dennú stravnú jednotku.

S účinnosťou od 1.9. 2019 majú všetky školské jedálne v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM podľa VZN č. 5/2019 určené druhé finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo na 1. a 2.stupni. Platby bez poskytnutej dotácie vo výške 1,20 € sú nasledovné:

1. stupeň – obed: 1,15 € + 0,10 € - režijné náklady = spolu 1,25 €  
2. stupeň – obed: 1,23 € + 0,10 € - režijné náklady = spolu 1,33 €   

Celková úhrada jedného obeda s účinnosťou od 1.9. 2019 s poskytnutou dotáciou 1,20: 

• žiaci 1. stupeň – 0,10 € tento doplatok zaplatí rodič za režijné náklady
• žiaci 2. stupňa – 0,13 € tento doplatok zaplatí rodič za jeden odobratý obed

Obedy zadarmo majú aj odvrátenú časť, sú to problémy, ktoré musia samosprávy riešiť s materiálno-technickým vybavením zariadení a podľa počtu prihlásených žiakov aj s personálnym zabezpečením pracovníkov v školskej jedálni. Pre vedenia škôl vznikne ďalšia povinnosť súvisiaca ako organizačne zabezpečiť, aby si mohla školská jedáleň odsledovať, ktorí žiaci sú na vyučovaní, a ktorí sa skutočne odstravovali, lebo podmienkou poskytnutia dotácie 1,20 € je účasť žiaka na vyučovaní (minimálne jednu vyučovaciu hodinu) a aj odobratý obed. Preto je nutné, ak dieťa nepríde do školy, aby ho rodič odhlásil zo stravy.
Môže sa stať prípad, keď žiak príde ráno do školy, no bude mu nevoľno po druhej hodine, odíde a obed si neodoberie. V tomto prípade mu nebude poskytnutá dotácia. Ale ak si obed odoberie, dotácia sa mu poskytne, lebo boli splnené obe podmienky na dotáciu. V prvý deň choroby dieťaťa je možné včas neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:00 – 11:20 hod., vtedy rodič uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Z uvedeného dôvodu bola zavedená jednotná zálohová platba na všetkých školách vo výške 25 €, ktorú jednorázovo zaplatí každý zákonný zástupca žiaka. Platby za neodobraté obedy, prípadne za nedodržanie podmienok dotácie na stravu, sa budú následne odrátavať zo zálohovej platby.
Pretože štátna dotácia 1,20 € nepostačuje kryť poplatky za úhradu vo výške nákladov na nákup potravín a režijné náklady rodič bude musieť doplácať napr.:

  • v MŠ za kompletne odobratú stravu za 20 dní doplatí: 20 x 0,35 = 7,00 €

v ZŠ

  • 1. stupeň napríklad za 20 obedov doplatí: 20 x 0,10 €= 2,00 €
  • 2. stupeň napríklad za 20 obedov doplatí: 20 x 0,13 € =2,60 €

Preto obedy zadarmo nie sú zadarmo.

Ako poslednú informáciu uvediem informáciu o diétnom stravovaní, dotácia 1,20 € bude vyplatená rodičovi na základe lekárskeho potvrdenia vystavenému dieťaťu/žiakovi lekárom špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. a vypísaného zápisného lístka v škole na osobitné stravovanie donáškou.
O všetkých podmienkach poskytovania školského stravovania budú rodičia informovaní na web. sídlach ako aj na informačných tabuliach škôl. Každý rodič musí pri prihlasovaní žiaka/dieťaťa na školské stravovanie vypísať zápisný lístok na školské stravovanie, následne bude hromadným spôsobom riaditeľom školy vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka na školské stravovanie. V zápisnom lístku budú uvedené všetky podmienky poskytovania školského stravovania, súhlas so spracovaním osobných údajov ako aj podmienky organizácie režimu stravovania a podmienky úhrady nákladov za stravovanie.
V závere je potrebné upozorniť rodiča, aby sledoval, či jeho dieťa sa nielen zúčastňuje školského vyučovania, ale aj stravu odoberá, rodič má zodpovednosť za prihlasovanie a odhlasovanie svojho dieťaťa zo školského stravovania.
I napriek všetkým vyššie uvedeným problémom veríme, že zodpovední zamestnanci za školské stravovanie vzájomnou spoluprácou zriaďovateľa a vedení škôl zabezpečia nerušený chod školských jedální v našich materských a základných školách a hlavne spokojnosť stravníkov a ich zákonných zástupcov.

referát školstva a školský úrad


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka