Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - náčelník mestskej polícieVytlačiť
 

Mesto Kysucké Nové Mestocomputer-3368242_1920.jpg Námestie slobody č. 94/27, 024 01  Kysucké Nové Mesto vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície v Kysuckom Novom Meste

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície podľa § 25/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov  (odbornú spôsobilosť je možné vykonať do jedného roka od ustanovenia do funkcie)
 • odborná prax viac ako 5 rokov v zložkách obecnej alebo štátnej polície

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy (napr.  zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o ochrane osobných údajov)
 • občianska bezúhonnosť
 • schopnosť viesť kolektív, samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • zdravotná, telesná,  duševná spôsobilosť na právne úkony
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť práce s PC

 

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do platovej triedy 8 – základná zložka mzdy v rozsahu 946,00 – 1 113,00 Eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, riadiaci príplatok súvisiaci s výkonom funkcie v rozsahu 77,50 – 252,00 Eur, možnosť priznania osobného príplatku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
 • štruktúrovaný životopis 
 • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 1 mesiac
 • údaje, potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov
 • úradne overená kópia dokladu o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície  (pokiaľ ním záujemca disponuje)
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • návrh koncepcie riadenia a rozvoja mestskej polície
 • čestné vyhlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie

 

Poznámka: Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva mestské zastupiteľstva.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie. V rámci osobného pohovoru budú účastníci prezentovať svoj návrh koncepcie riadenia a rozvoja mestskej polície. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania bude oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím. Žiadosť o zaradenie do výberového konania môžu záujemcovia predkladať do podateľne Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste, prípadne zaslať poštou s termínom doručenia do 26.04.2019 do 12.00 hod.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Náčelník MsP - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01  Kysucké Nové Mesto. Mesto Kysucké Nové Mesto si vyhradzuje právo nepozvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia všetky vyššie uvedené kritériá a požiadavky a nedoručia v termíne požadované doklady.

                                                                                                                                        Ing.Marián Mihalda, primátor mesta


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka