Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania Vytlačiť
 

pisomnosť.jpegMesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  podľa § 82 ods.7  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  týmto oznamuje začatie správneho konania  podľa § 47 ods.3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny. Predmetom konania je žiadosť navrhovateľa: Jaroslav Koreň, Matice slovenskej 971/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto zo dňa 16.07.2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku KNC č. 193/8 v k. ú. Kysucké Nové Mesto vedenom na LV č. 1880 ako zastavaná plocha a nádvorie, pred bytovým domom č. 971 a č. 790 v rozsahu: smrekovec opadavý (larix decidua) – 2 ks, jedľa srienistá (abies concolor) – 1ks, tuja (thuja) -1 ks.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny  v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky na adresu silvia.harvancikova@kysuckenovemesto.sk oznámiť svoju účasť v tomto  správnom konaní do siedmych dní od tohto oznámenia.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka