Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Podnikanie

Nájom nebytových priestorov v majetku mesta, ktoré spravuje KYSUCA s.r.o.

Stručný popis:
Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré spravuje KYSUCA, s.r.o. Kysucké Nové Mesto,  si môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti. V žiadosti uvedie údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujem – číslo súpisné, ulicu  na ktorej sa nehnuteľnosť nachádza a účel na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Legislatíva:

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o nájom nebytových priestorov
 • Ak je žiadateľom obchodná spoločnosť- výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • Ak je žiadateľom právnická osoba- nepodnikateľ (napr. občianske združenie  - doklad preukazujúci jej právnu subjektivitu
 • Ak je žiadateľom podnikateľ- fyzická osoba- doklad o oprávnení podnikať (živnostenský list, koncesná listina a pod.)


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
30-60 dní, nakoľko je potrebné schválenie komisiou a mestským zastupiteľstvom

Poplatok:
bez poplatku


 

Predaj na trhových miestach

Stručný popis:
Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto.

 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Na území mesta Kysucké Nové Mesto je zriadené trhové miesto:
verejné priestranstvá určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj

Legislatíva:

 • VZN č. 5/2012 o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach v meste Kysucké Nové Mesto
 • Trhový poriadok pre príležitostný trh v Meste Kysucké Nové Mesto
 • Trhový poriadok pre ambulantný predaj v Meste Kysucké Nové Mesto
   

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o zriadenie trhového miesta
 • Živnostenský list / výpis z obchodného registra, prípadne potvrdenie oprávnené na predaj
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadené trhové miesto, prípadne ak by sa nachádzalo na pozemku – situačný snímok z mapy s nákresom a listom vlastníctva. 


Tlačivá na stiahnutie:

 • Žiadosť o zriadenie trhového miesta


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail:  evidencia@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku


 

Povolenie ambulantného predaja a predaja na príležitostnom trhu

Stručný popis:
Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný. Na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto sa ambulantne môžu predávať:

 • ovocie a zelenina, sušené ovocie
 • knihy, denná a periodická tlač,
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • kvetiny,
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 • balená zmrzlina,
 • pukance
 • cukrová vata,  
 • oblátky,
 • cukrovinky.
 •  

Legislatíva:

 • Trhový poriadok pre ambulantný predaj v Meste Kysucké Nové Mesto v platnom znení VZN č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste a na ambulantný predaj alebo na príležitostnom trhu 
 • Živnostenský list / výpis z obchodného registra, resp.  potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy súhlas prenajímateľa
 • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - v prípade predaja potravinárskych výrobkov
 • U samostatne hospodáriaceho roľníka zo zahraničia – doklad o zaregistrovaní z  Daňového úradu Bratislava I.
 • Žiadosť o záber verejného priestranstva ako napr. na propagáciu svojich výrobkov, záber priestranstva pred prevádzkou na vyloženie tovaru a pod.
   

Tlačivá na stiahnutie: 


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
        viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
V zmysle VZN č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území
Mesta Kysucké Nové Mesto.
Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách sa riadi aj ustanoveniami platného Trhového poriadku pre ambulantný predaj v Meste Kysucké Nové Mesto.


 

Objednávanie inzercie, poďakovania, spomienky v mesačníku Zvesti KNM

Stručný popis:
Podanie inzercie, poďakovania, alebo spomienky v mesačníku ZVESTI, ktoré vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto je možné na predpísanom tlačive. Mesačník vychádza vždy do 5. v mesiaci. Inzercie je možné podávať plošné, riadkové. U plošných je potrebné vytlačiť aj text a spolu s objednávkou doručiť na MsÚ v Kysuckom Novom Meste. Uzávierka je do 20. v mesiaci pre ďalší mesiac. 

Taktiež je možné si podať reklamu na našej stránke formou reklamného baneru na obdobie 12 mesiacov

Potrebné dokumenty:

 • objednávka inzercie
 • u plošných inzercií vytlačený text /prípadne fotografia a pod.
 • prihlasovací formulár na uverejnenie reklamy 
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
        viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Nasledujúce vydanie mesačníka ZVESTI

Poplatok:
Podľa platného cenníka


 

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky

Stručný popis:
Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto  na základe písomnej žiadosti.

Legislatíva:

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky
 • výpis z obchodného registra
 • list vlastníctva – vlastné priestory
 • kópia nájomnej zmluvy alebo súhlas vlastníka – prenajaté priestory
   

Tlačivá na stiahnutie:

 • Žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky
   

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk 

Doba vybavenia:
do 15 dní

Poplatok:
bez poplatku


 

Prevádzkovanie iných hazardných hier

Stručný popis:
Inými hazardnými hrami sa rozumie:

 • prevádzkovanie stávkových hier;
 • prevádzkovanie binga;
 • prevádzkovanie hazardných hier v kasíne;
 • prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení; obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier.
   

Stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier podľa zákona 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Kysucké Nové Mesto vydáva  na základe písomnej žiadosti.

Legislatíva:

 • Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • žiadosť 
 • kópia nájomnej zmluvy alebo súhlas vlastníka – prenajaté priestory
   

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 15 dní

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka poplatkov


 

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Stručný popis:
Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Kysucké Nové Mesto je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Kysucké Nové Mesto Mestskému úradu. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Legislatíva:

 • VZN č. 1/2002 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach, o zhromažďovacom práve občanov v platnom znení
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení
 • Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Potrebné dokumenty:

 • Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 • Oznámenie o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosť 
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk 

Doba vybavenia:

Poplatok:
bez poplatku


 

Zriadenie prevádzkarne a stanovenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Stručný popis:
Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle § 17 ods. 5 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Živnostenskému úradu v Žiline – pobočka Kysucké Nové Mesto 10 dní pred otvorením.
Prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný stanoviť v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Kysucké Nové Mesto č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto (ďalej iba VZN).
Zriadenie prevádzkarne a prevádzkový čas podnikateľ Mestu Kysucké Nové Mesto nahlasuje formou oznámenia o zriadení prevádzkarne. Zmenu prevádzkovej doby a zrušenie prevádzkarne oznámi podnikateľ formou oznámenia.

Legislatíva:

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  mesta Kysucké Nové Mesto.
 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Z.z. v platnom znení 


Potrebné dokumenty:
na zriadenie prevádzkarne:

 • oznámenie o zriadení prevádzkarne
 • Živnostenský list/výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace)
 • Potvrdenie o likvidácii odpadu
 • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci
 • Doklad o vlastníctve – list vlastníctva nie starší ako ½ roka (LV)
 • Ak nie je vlastníkom oznamovateľ – podnikateľ, doloží (LV/, nájomnú zmluvu, prípadne ak je v podnájme aj podnájomnú zmluvu)
 • Doklad o tom, že prevádzka je zriadená v objektoch, výlučne na to stavebne určených  (zmenu účelu využitia, prípadne kolaudačné rozhodnutie)
 • Ak sa v prevádzke používa zdroj hluku, infrazvuku a vibrácií, doložia aj doklad o meraní a sledovaní emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií týchto zdrojov v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
   

na zmenu prevádzkovej doby:

 • oznámenie o zmene prevádkovej doby 
   

na zrušenie prevádzkarne:

 • oznámenie o zrušení prevádzkarne
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
15 dní

Poplatok:
bez správneho poplatku


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka