Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Podnikanie

Nájom nebytových priestorov v majetku mesta, ktoré spravuje s.r.o. KYSUCA

Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré spravuje KYSUCA, s.r.o. Kysucké Nové Mesto,  si môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti.
Čítať ďalej…

Predaj na trhových miestach

Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto.
Čítať ďalej…

Povolenie ambulantného predaja a predaja na príležitostnom trhu

Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný. Na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto  sa ambulantne môže predávať ovocie a zelenina, sušené ovocie, knihy, denná a periodická tlač,drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, kvetiny, žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, balená zmrzlina, pukance, cukrová vata, oblátky, cukrovinky.
Čítať ďalej…

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov sa vydáva na základe písomnej žiadosti.
Čítať ďalej…

Objednávanie inzercie, poďakovania, spomienky v mesačníku ZVESTI KNM

Podanie inzercie, poďakovania, alebo spomienky v mesačníku ZVESTI, ktoré vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto je možné na predpísanom tlačive. Mesačník vychádza vždy do 5. v mesiaci. Inzercie je možné podávať plošné, riadkové.
Čítať ďalej…

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.
Čítať ďalej…

Prevádzkovanie iných hazardných hier

Stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier podľa § 21 zákona  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Kysucké Nové Mesto vydáva na základe písomnej žiadosti.
Čítať ďalej…

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
Čítať ďalej…

Zriadenie prevádzkarne a stanovenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle § 17 ods. 5 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Živnostenskému úradu v Žiline – pobočka Kysucké Nové Mesto 10 dní pred otvorením.
Čítať ďalej…

Nájom nebytových priestorov v majetku mesta, ktoré spravuje s.r.o. KYSUCA

Stručný popis:
Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré spravuje KYSUCA, s.r.o. Kysucké Nové Mesto,  si môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti. V žiadosti uvedie údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujem – číslo súpisné, ulicu  na ktorej sa nehnuteľnosť nachádza a účel na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Legislatíva:

 • Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
 • Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o nájom nebytových priestorov
 • Ak je žiadateľom obchodná spoločnosť- výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • Ak je žiadateľom právnická osoba- nepodnikateľ (napr. občianske združenie  - doklad preukazujúci jej právnu subjektivitu
 • Ak je žiadateľom podnikateľ- fyzická osoba- doklad o oprávnení podnikať (živnostenský list, koncesná listina a pod.)

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
30-60 dní, nakoľko je potrebné schválenie komisiou a mestským zastupiteľstvom

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Predaj na trhových miestach

Stručný popis:
Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto.
-  fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
-  fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
-  fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
Na území mesta Kysucké Nové Mesto je zriadené trhové miesto:
- verejné priestranstvá určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj

Legislatíva:

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o zriadenie trhového miesta (tlačivo)
 • Živnostenský list / výpis z obchodného registra, prípadne potvrdenie oprávnené na predaj
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadené trhové miesto, prípadne
 • ak by sa nachádzalo na pozemku – situačný snímok z mapy s nákresom a listom vlastníctva. 


Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail:  evidencia@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku

Späť

Povolenie ambulantného predaja a predaja na príležitostnom trhu

Stručný popis:
Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný. Na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto  sa ambulantne môžu predávať:

 • ovocie a zelenina, sušené ovocie
 • knihy, denná a periodická tlač,
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • kvetiny,
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 • balená zmrzlina,
 • pukance
 • cukrová vata,  
 • oblátky,
 • cukrovinky.


Legislatíva:

 • Trhový poriadok pre ambulantný predaj v Meste Kysucké Nové Mesto v platnom znení
 • VZN č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste a na ambulantný predaj alebo na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Živnostenský list / výpis z obchodného registra, resp.  potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy
 • súhlas prenajímateľa
 • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - v prípade predaja potravinárskych výrobkov
 • U samostatne hospodáriaceho roľníka zo zahraničia – doklad o zaregistrovaní z  Daňového úradu Bratislava I.
 • Žiadosť o záber verejného priestranstva ako napr. na propagáciu svojich výrobkov, záber priestranstva pred prevádzkou na vyloženie tovaru a pod.
 • Tlačivá na stiahnutie: 
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste a na ambulantný predaj
 • Žiadosť o predaj na príležitostné trhy
 • Žiadosť o vydanie povolania na záber verejného priestranstva

 

Tlačivá na stiahnutie: 


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
        viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
V zmysle VZN č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území
Mesta Kysucké Nové Mesto.
Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách sa riadi aj ustanoveniami platného Trhového poriadku pre ambulantný predaj v Meste Kysucké Nové Mesto.

Späť

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Stručný popis:
Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov sa vydáva na základe písomnej žiadosti.
Legislatíva:

 • Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • žiadosť v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
 • doklady v zmysle § 20 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
   

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 15 dní
Poplatok:
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, za každý výherný prístroj: 1 500 €
Zmena licencie na základe žiadosti prevádzkovateľa: 200,00 €

Späť

Objednávanie inzercie, poďakovania, spomienky v mesačníku ZVESTI KNM

Stručný popis:
Podanie inzercie, poďakovania, alebo spomienky v mesačníku ZVESTI, ktoré vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto je možné na predpísanom tlačive. Mesačník vychádza vždy do 5. v mesiaci. Inzercie je možné podávať plošné, riadkové. U plošných je potrebné vytlačiť aj text a spolu s objednávkou doručiť na MsÚ v Kysuckom Novom Meste. Uzávierka je do 20. v mesiaci pre ďalší mesiac. 
Na webovej stránke Mesta Kysucké Nové Mesto je možné sa zaevidovať do sekcie návštevník a podnikateľ, táto služba je spoplatňovaná v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva.

Taktiež je možné si podať reklamu na našej stránke formou reklamného baneru na obdobie 12 mesiacov

Potrebné dokumenty:

 • objednávka inzercie na tlačive (tlačivo)
 • u plošných inzercií vytlačený text /prípadne fotografia a pod.
 • tlačivo na evidenciu na webovej stránke mesta
 • prihlasovací formulár na uverejnenie reklamy (tlačivo)
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
        viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Nasledujúce vydanie mesačníka ZVESTI

Poplatok:
Podľa platného cenníka

Späť

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky

Stručný popis:
Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto  na základe písomnej žiadosti.
Legislatíva:

 • Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
   

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky
 • výpis z obchodného registra
 • list vlastníctva – vlastné priestory
 • kópia nájomnej zmluvy alebo súhlas vlastníka – prenajaté priestory
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk 

Doba vybavenia:
do 15 dní

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Prevádzkovanie iných hazardných hier

Stručný popis:
Inými hazardnými hrami sa rozumie:

 • prevádzkovanie stávkových hier;
 • prevádzkovanie binga;
 • prevádzkovanie hazardných hier v kasíne;
 • prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení; obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier.
   

Stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier podľa § 21 zákona  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Kysucké Nové Mesto vydáva  na základe písomnej žiadosti.

Legislatíva:

 • Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • žiadosť v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • výpis z obchodného registra
 • list vlastníctva – vlastné priestory
 • kópia nájomnej zmluvy alebo súhlas vlastníka – prenajaté priestory
   

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 15 dní

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka poplatkov

Späť

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Stručný popis:
Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Kysucké Nové Mesto je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Kysucké Nové Mesto Mestskému úradu. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
 

Legislatíva:

 • VZN č. 1/2002 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach, o zhromažďovacom práve občanov v platnom znení
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení
 • Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Potrebné dokumenty:

 • Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (tlačivo)
 • Oznámenie o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí.  (tlačivo)
   

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosť 
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk 

Doba vybavenia:

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Zriadenie prevádzkarne a stanovenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Stručný popis:
Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle § 17 ods. 5 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Živnostenskému úradu v Žiline – pobočka Kysucké Nové Mesto 10 dní pred otvorením.
Prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný stanoviť v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Kysucké Nové Mesto č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto (ďalej iba VZN).
Zriadenie prevádzkarne a prevádzkový čas podnikateľ Mestu Kysucké Nové Mesto nahlasuje formou oznámenia o zriadení prevádzkarne. Zmenu prevádzkovej doby a zrušenie prevádzkarne oznámi podnikateľ formou oznámenia.

Legislatíva:

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  mesta Kysucké Nové Mesto.
 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Z.z. v platnom znení 


Potrebné dokumenty:

 • na zriadenie prevádzkarne:
 • Oznámenie o zriadení prevádzkarne (tlačivo)
 • Živnostenský list/výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace)
 • Potvrdenie o likvidácii odpadu
 • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci
 • Doklad o vlastníctve – list vlastníctva nie starší ako ½ roka (LV)
 • Ak nie je vlastníkom oznamovateľ – podnikateľ, doloží (LV/, nájomnú zmluvu, prípadne ak je v podnájme aj podnájomnú zmluvu)
 • Doklad o tom, že prevádzka je zriadená v objektoch, výlučne na to stavebne určených  (zmenu účelu využitia, prípadne kolaudačné rozhodnutie)
 • Ak sa v prevádzke používa zdroj hluku, infrazvuku a vibrácií, doložia aj doklad o meraní a sledovaní emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií týchto zdrojov v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
   

na zmenu prevádzkovej doby:

na zrušenie prevádzkarne:

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie organizačné
Referát bytový a podnikateľskej činnosti
Kontakt:
Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674
Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk
         viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
15 dní

Poplatok:
bez správneho poplatku

Späť


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka