Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Pracovné ponuky

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - opatrovateľ/kaVytlačiť
 

staroba.jpegMesto Kysucké Nové Mesto zamestná opatrovateľov/ky v domácnosti na úväzky: 1 úväzok 5 hodín, tri úväzky 3 hodiny, jeden celý úväzok 7,5 hodín 

Charakteristika prac. miesta: Starostlivosť o občana s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Iné kritéria:

 • Bezúhonnosť
 • Spôsobilosť na právne úkony

 

V prípade záumu predložte:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely osobného pohovoru


Mzdové podmienky: Zaradenie podľa najnáročnejšej prac. činnosti do platovej triedy 2 a platového stupňa 14 prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z.z. + 15% zvýšenie tarif. platu

Záujemci/záujemkyne môžu posielať žiadosti na e-mail: daniela.durcova@kysuckenovemesto.sk
alebo osobne: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, podateľňa

 


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - samostatný odborný referent na finančnom oddeleníVytlačiť
 

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteprac.miest.jpeg

 

Údaje o voľnom pracovnom mieste:
1. Zamestnávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto
2. Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27
3. Funkcia: samostatný odborný referent na finančnom oddelení
4. Doba pracovného pomeru:  doba neurčitá
5. Termín nástupu:  1.10. 2019
6. Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok /37,5 hod./
7. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa
 • najmenej 5 rokov praxe na úseku rozpočtovania v oblasti verejnej alebo štátnej správy

8. Platové podmienky:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
9. Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečovanie prípravy a zostavenia rozpočtu mesta v súlade s príslušnou legislatívou,             
 • vyhodnocovanie plnenia rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • spracovávanie podkladov k zmenám rozpočtu a k základným finančným dokumentom mesta /záverečný účet mesta, monitorovacia správa o plnení rozpočtu, vyhodnotenie programového rozpočtu, výročná správa..../,
 • rozpočtová agenda preneseného výkonu štátnej správy a projektov financovaných zo štátneho rozpočtu resp. rozpočtu EÚ,
 • analýzy hospodárenia mesta, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, analýzy vybraných ekonomických ukazovateľov pre potreby vedenia mesta, mestského zastupiteľstva, odborných komisií a potreby štátnych orgánov.

10. V prípade záujmu predložte:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely osobného pohovoru

 

11. Doplňujúce informácie:
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžu záujemcovia doručiť do podateľne Mestského úradu v Kysuckom Novom meste, prípadne zaslať poštou do 30.08.2019 do 12.00 hod..
Výber zamestnanca sa uskutoční na základe osobného pohovoru. Termín a miesto pohovoru bude uchádzačom vopred oznámený.          

                                     


 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Vytlačiť
 

praca.jpegVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto

Mestské zastupiteľstvo mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o obecnom zriadení“) vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto,
ktorá sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 13,00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu Kysucké Nové Mesto č. d. 13, I. poschodie.

A) Požiadavky na kandidáta pre účasť na voľbe hlavného kontrolóra:

 • kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
 • nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra  s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení;
 • bezúhonnosť.

B) Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej samosprávy;
 • znalosť práce s počítačom (minimálne Microsoft Word, Microsoft Office, Internet);
 • manažérske schopnosti;
 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť;
 • odolnosť voči psychickej záťaži;
 • flexibilnosť;
 • vodičský preukaz skupiny B.

C)  Náležitosti písomnej prihlášky kandidátov:

meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie písomností, ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (e-mail, tel. kontakt);

D)  Povinné prílohy k písomnej prihláške :

 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra;
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;

Ďalšie prílohy k písomnej prihláške:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • čestné vyhlásenie kandidáta, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov resp., že sa jej v prípade úspešnej voľby vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra;
 • informáciu uchádzača, či ku dňu voľby hlavného kontrolóra podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;

E) Termín doručenia písomných prihlášok:

Kandidát  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  mesta  Kysucké  Nové Mesto  musí odovzdať svoju  písomnú  prihlášku vrátane  príloh na zaradenie do konania voľby hlavného kontrolóra najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do podateľne  Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.  Rozhodujúci  je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.

F) Spôsob doručenia písomných prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia svoju prihlášku vrátane príloh v   zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra 2019 - neotvárať“:

 • poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto;
 • osobne  do podateľne mestského úradu v úradných hodinách.


G) Priebeh voľby hlavného kontrolóra

 • Voľba  hlavného kontrolóra  sa  vykoná  spôsobom  uvedeným  v 18a  ods.  3  zákona o obecnom zriadení a podľa  uznesenia Mestského zastupiteľstva  mesta Kysucké  Nové Mesto č.  104 zo dňa 13.06.2019.
 • Na voľbu budú prizvaní len tí kandidáti, ktorí splnili podmienky určené zákonom o obecnom zriadení.
 • Každý pozvaný kandidát bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí mestské zastupiteľstva  pred samotnou voľbou v trvaní 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

 

V Kysuckom Novom Meste 29.07.2019

                                                                                                  Ing. Marián Mihalda, primátor


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka