Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Projekty

Nový stacionárny bicykel v Dennom centre Klub 75Vytlačiť
 

IMG_0377.JPGV Dennom centre Klub 75 v Kysuckom Novom Meste už 9 rokov realizuje svoju plánovanú i spontánnu činnosť komunita seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, je to miesto, kde sa radi stretávajú rodičia so svojimi deťmi, alebo starí rodičia s vnukzsk1.jpgmi a vnučkami. Už viac rokov sú v tejto komunite dôležitou témou rôznorodé pohybové aktivity. Členovia Denného centra Klub 75 sa aktívne zúčastňujú na ponúkaných pohybových činnostiach, plne si uvedomujú, že najdôležitejšie je fyzickú i psychickú kondíciu udržiavať aktivitou, nech je akákoľvek.
Mesto Kysucké Nové Mesto sa plne stotožňuje s trendmi v sociálnych službách, a tak využilo príležitosť získať finančný zdroj z dotačného systému Žilinského samosprávneho kraja, reagovaním na podprogramovú výzvu: Aktívny človek = aktívna spoločnosť. Mesto Kysucké Nové Mesto získalo finančnú dotáciu na podporovanú činnosť od Žilinského samosprávneho kraja vo výške 500 € na nákup stacionárneho bicykla. Spolufinancovanie Mesta Kysucké Nové Mesto pre nákup stacionárneho bicykla pre podporu aktívnej pohybovej stimulácie členov Denného centra Klub 75 je vo výške 649 €.
Keď sa vonku ochladilo a počasie nám už nedopraje praktizovať vonkajšie aktivity, vhodnou náhradou je zakúpený stacionárny bicykel, na ktorom dokážeme cvičiť aj v pohodlí budovy Klubu 75. Stačí 10 minút denne a kolená aj kĺby budú nadšené. Je to vynikajúca prevencia osteoporózy a tréning pre pľúca, cievy a srdiečko. Zároveň sa pri cvičení na ňom nemusíme báť pádu či úrazov, ktoré by sme mohli utrpieť počas jazdy na klasickom bicykli. Vychutnáme si hladkú jazdu pri budovaní svojej sily, zlepšenie svojej kondície.
Hovorí sa, že v zdravom tele, zdravý duch. A zdravé telo si možno udržať práve vďaka aktivite a činnosti. Byť aktívny každom veku sa oplatí. Pohyb, ako súčasť každodenného života, vedie ku kvalitnejšiemu, aktívnejšiemu, plnohodnotnejšiemu životu. Po zoznámení sa so stacionárnym bicyklom veríme, že sa stane obľúbeným kamarátom pri cvičení v Dennom centre Klub 75.

PhDr. Lenka Taranová


 
 

Redizajn knižnice vďaka podpore FPUVytlačiť
 

FPU_logo1_modre.jpgPriestory knižníc si zaslúžia veľkú pozornosť, lebo vypovedajú o stave modernej a vzdelanej spoločnosti. Dôležitými faktormi priestoru knižnice sú funkčnosť, flexibilita, estetika a atmosféra. Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto bola doteraz zariadená vo výpožičnom oddelení starším sektorovým nábytkom s nízkou nosnosťou políc, ktoré sa prehýbali a bol neestetický, nevyhovujúci. Nevyhovujúce bolo aj osvetlenie priestorov, na ktoré sa sťažovali i samotní čitatelia. Veď práve výpožičné oddelenie je prvý priestor, s ktorým sa stretáva čitateľ a mal by to byť reprezentatívny priestor. Preto sme sa v roku 2018 rozhodli podať na Fond na podporu umenia žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto I. Podarilo sa nám ho zrealizovať a súčasné priestory oddelenia sú elegantne ladené, miestnosť je vzdušná a príjemná so zaujímavými svietidlami, ktoré priestoru dávajú dôležitosť. Nový interiérový nábytok je estetický a najmä funkčný, vyhovuje súčasným požiadavkám používateľov a pracovníkov. Bodkou pri tomto projekte bolo zakúpenie tlačiarne na tlač výstupov z čitateľského konta a dizajnových doplnkov a inštalácia nových nápisov na regáloch či oddeleniach.

Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto I. je prvou etapou väčšieho zámeru, ktorého cieľom je skvalitniť interiérové vybavenie celej knižnice podľa vizualizácie architektky. Už dnes sa môžeme pochváliť, že FPU nám schválilo druhú etapu projektu, kedy budeme meniť interiérové zariadenie v čitárni a osvetlenie v čitárni a oddeleniach výpožičiek pre dospelých.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 10.000 €. Celkové náklady na projekt predstavovali sumu 11 533 €.


 
 

Podpora opatrovateľskej služby v Kysuckom Novom MesteVytlačiť
 

IA_MPSVR_SR.jpgEU_esf_efrz.pngOP_ludske_zdroje.png

 

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom
„Podpora opatrovateľskej služby v Kysuckom Novom Meste“

Trvanie projektu: 03/2019 – 04/2021
Kód projektu ITMS2014+: 312041S014
Poskytnutý finančný príspevok: 237.120 €
Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk               
www.minedu.gov.sk                    
www.ia.gov.sk                
www.ludskezdroje.gov.sk   

 

 


 
 

Inšpiratívny projekt „Snažíme sa odovzdať žiakom viac“ Vytlačiť
 

erazmus+.JPGStredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1 je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.
Úlohou nášho projektu bolo zapojiť do programu učiteľov anglického jazyka, učiteľov odborných IT predmetov a pilotne prvýkrát aj učiteľov telesnej výchovy a umožniť im zdokonaliť si svoje kompetencie získaním ďalších poznatkov zo zahraničných stredných škôl a zúčastnených školení.
Prostredníctvom realizácie projektu SPŠIT v Kysuckom Novom Meste vyslala 5 svojich zamestnancov na medzinárodné školiace kurzy vo Veľkej Británii a Malte. Absolvovanie kurzov pomohlo zamestnancom rozvinúť svoje odborné a osobné zručnosti a naučiť sa od kolegov z Európy, akým spôsobom čeliť spoločným výzvam v oblasti stredoškolského vzdelávania.
Vyučujúca anglického jazyka zvýšila svoju schopnosť navrhovať a využívať vzdelávacie materiály, prostriedky a nástroje na podporu žiakov s vývinovými poruchami učenia pri štúdiu. Učitelia odborných IT predmetov dokážu integrovať IKT do CLIL výučby v triede s použitím ďalších metód využijúc pedagogické informácie a vedomosti z multikultúrneho kontextu. Vyučujúci telesnej a športovej výchovy sa oboznámil s vyučovaním telesnej výchovy v britských školách, získal neoceniteľné skúsenosti o vybavení škôl a prístupu žiakov k pohybovým aktivitám a športu nielen v Británii, ale aj v iných európskych krajinách.
Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).
Koordinátor projektu Agata Kubinová: “Sme šťastní, že sme boli opäť úspešní pri získaní finančných prostriedkov z programu Erasmus+ a mohli sme zrealizovať ďalší projekt. Verím, že z jeho realizácie budú mať úžitok žiaci ako aj ostatní učitelia našej školy.“

 

 

 

 


 
 

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ NábrežnáVytlačiť
 

europsky_fond_regionalneho_rozvoja.jpgintegrovany_regionalny_OP.pngministerstvo_podohospodarstva.png

 

 

 


Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu: Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná
Kód projektu: NFP302021K093
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu:
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná, je tvorená dvoma hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu, rekonštrukciu a technické vybavenie učební:
HA č.1: Obstaranie polytechnickej učebne
HA č.2: Obstaranie bio./chem. Učebne
Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného typizovaného vybavenia učební (podľa aktualizovanej prílohy Výzvy). Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy na ulici Nábrežná 845/17 v meste Kysucké Nové Mesto.
Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci ZŠ Nábrežná. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania.
Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠ prostredníctvom vybudovania odborných učební - ŠC č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2. Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 IROP.

Harmonogram projektu:
Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 11/2019

Financovanie projektu:
Forma financovania: Nenávratný grant
Celková výška oprávnených výdavkov: 111 753,76 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 106 166,08 €
finančná podpora zo zdrojov  EÚ: 94 990,70 €
finančná podpora zo zdrojov SR: 11 175,38 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 5 587,69 €


 
 

Päťstovka kníh vďaka FPUVytlačiť
 

FPU_logo1_modre.jpgMestská knižnica Kysucké Nové Mesto získala v roku 2018 dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu vo výške 4.500 €. Z verejných zdrojov FPU podporil projekt Doplňovanie knižničného fondu. Vďaka tomu sa nám podarilo rozšíriť knižničný fond o 497 nových titulov kníh pre deti, mládež i dospelých. Viac ako 15% všetkých zakúpených kníh sú knihy, ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia. Množstvo kníh ja zakúpených na základe požiadaviek čitateľov. Veríme preto, že naše ciele ako uspokojiť požiadavky používateľov knižnice, zvýšiť záujem o čítanie či podporiť zlepšovanie čitateľskej gramotnosti, sú splnené.


 
 

Mezinárodní přehlídka talentů aneb Jablunkovský jarmark

loga_projekt.jpg

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě podali v únoru 2018 žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z FMP, program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika na projekt „Mezinárodní přehlídka talentů aneb Jablunkovský jarmark“.
Dne 31. 7. 2018 byl projekt doporučen, Regionálním výborem, ke schválení. Kód žádosti projektu: CZ/FMP/11b/01/007, správce FMP: Region Bílé Karpaty.
Realizace projektu si klade za cíl rozvinout již započatou vzájemnou spolupráci mezi oběmi subjekty, poznat a rozvíjet tradice a kulturu obou národů. Hlavním úkolem projektu je podpořit přeshraniční spolupráci a v rámci Jablunkovského jarmarku vytvořit kontakty v oblasti kultury a samosprávy na obou stranách česko-slovenské hranice tyto kontakty upevňovat, aby přeshraniční spolupráce byla aktivní. Naplněním cíle projektu dojde ke kulturní a společenské výměně mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu.

Hlavní aktivity projektu:
uspořádání výstavy fotografií a obrazů v Jablunkově – červenec,
akce Jablunkovský jarmark – červenec,
uspořádání výstavy fotografií v Kysuckém Novém Mestě – srpen,
účast na akci partnera „Kysucký naj guláš2018“ (ukázka hasičské techniky) – září,
vytvoření společného propagačního materiálu – kalendárium akcí 2019 obou partnerských měst – září,
závěrečné shrnutí projektových aktivit a zakončení projektu – říjen.

Financování projektu: celkové náklady 7.810 EUR, financováno ERDF 6.638,50 EUR (85%), vlastní podíl 1.171,50 EUR (15%).


 

Mapovanie potrieb mládežeVytlačiť
 

mapovanie_potrieb_mladeze (2).jpgV Kysuckom Novom Meste prebieha mapovanie potrieb detí a mládeže. Aj Kysucké Nové Mesto sa rozhodlo zapojiť do programu Nadácie pre deti Slovenska- “Povedz nám to!” a vykonať celomestské mapovanie mládeže.
Mapovanie prinesie hĺbkovú analýzu potrieb detí a mládeže v meste, čo bude predstavovať podklad na tvorbu mládežníckej politiky v meste. V súčasnosti súhlas s vykonaním prieskumu vydala väčšina škôl v meste, a tak sa uskutočnili aj prvé prieskumy. “Prvé výsledky priniesli dávku optimizmu a odhlodlania”, povedal Patrik Hyll, ktorý menežuje spolu s neziskovou organizáciou SYTEV celý projekt. 
Hlavným cieľom, nie je len kvalitne zmapovať názory mládeže, ale tiež poskytnúť mladým ľuďom priestor na realizáciu. Bolo by nemožné spraviť podobné mapovanie s takou veľkou cieľovou skupinou bez dobrovoľníkov. Sme radi, že sa mladí ľudia z mesta zaujímajú o tento projekt a prichádzajú nám pomáhať. Na oplátku vykonávame s mladými ľuďmi stretnutia a školenia, kde sa môžu naučiť veľa zaujímavých vecí. Nasledujúce školenie sa chystá na gymnáziu v Čadci na tému “Ako vyzerá sociologický prieskum - komunikácia mladých s mestom”.
Našou veľkou oporou a zastrešením je Mestský mládežnícky parlament, s ktorým sme diskutovali a diskutujeme o priebehu celého projektu. Tím si už analyzuje prvé výsledky a teší sa na kompletné spracovanie.
Projektu “Povedz nám to” podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom a súčasťou aktivity “Zistime, čo kysucká mestská mládež potrebuje” aktivitu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.


 
 

Projekt Klub Magnus - gamifikácia v knižniciVytlačiť
 

logo_nadacia_tesco.pngProblémom dneška je znížený záujmu detí a mládeže o čítanie. Čítanie pritom pozitívne vplýva na zdravie človeka a jeho kognitívne schopnosti apod. Čítanie má desiatku pozitívnych vlastností. Projektom Klub Magnus - gamifikácia v knižnice chceme vzbudiť záujem o čítanie u detí a mládeže inovatívnou formou. Gamifikácia znie záhadne, ale ide o vnášanie prvkov počítačových hier do neherného prostredia, napr. i do knižnice. Detí za počet prečítaných kníh budú získavajú odznaky (levely), za splnenie úloh tituly, na sociálnych sieťach zverejňujeme rebríčky úspešnosti a rôzne elektronické hry a pod. Komunikácia s hráčmi prebieha prostredníctvom sociálnych sietí, tu sa zadávajú i niektoré elektronické úlohy a súťaže. Zaregistrovaní hráči sa vytvorili vlasné hráčske meno. Všetko ako v počítačovej hre. Po celý čas aktivity sprevádza maskot, ktorý je i logom hry.
Je dokázané, že deti, ak majú podanú informáciu prostredníctvom bábky, tak ich skôr zaujme a zapamätajú si ju. Maskot Magnus združuje všetky deti a mládež, nielen tie zapojené do projektu.
Cieľom projektu zvyšovanie čitateľskej a informačnej gramotnosti inovatívnou formou. Ďalšími cieľmi je čítanie s porozumením, aktivizácia čitateľa a pod.


 
 

Erasmus+ na Nábrežnej Vytlačiť
 

erasmus+ (9).jpgZŠ Nábrežná pokračuje v posilňovaní medzinárodnej spolupráce a v septembri 2018 začala spolu s partnerskými školami z Nemecka, Talianska, Grécka, Španielska a Čiech realizovať projekt Erasmus+ v kľúčovej akcii 2 s názvom Detstvo v krabičke. Ide o spoluprácu v oblasti výmeny osvedčených postupov, ktorú sme rozbehli prípravnou návštevou školy v Lipsku vo februári 2018. Súčasťou projektu je partnerské učenie sa, virtuálne mobility, komunikácia v cudzom jazyku, ale aj školské výmenné partnerstvá s krátkodobými mobilitami žiakov, nielen učiteľov.
Lipsko (Leipzig) je najväčšie mesto v nemeckej spolkovej krajine Sasko a spája sa s menom básnika Goetheho, či skladateľa Bacha. Toto pol miliónové mesto navštívil pri príležitosti prvej projektovej mobility riaditeľ školy ZŠ Nábrežná PaedDr. I.Drexler s vyučujúcou anglického jazyka Mgr. A. Ondrejášovou. Už v prvý deň sa zúčastnili stretnutí a hospitácií na nemeckej partnerskej škole pomenovanej po známom nemeckom autorovi, spisovateľovi Erichovi Kästnerovi. Privítali ich žiaci, s ktorými si spoločne vo vestibule vypočuli Hymnu Európskej únie, a pokračovali hudobno-tanečným programom na uvítanie hostí zo šiestich krajín. Tam boli tiež vyhlásené výsledky online súťaže o najkrajšie logo projektu Erasmus+, na ktorom žiaci škôl pracovali v októbri. Na veľké potešenie sa víťazným logom stal práve výtvarný návrh slovenskej žiačky Ester Klečkovej. Slovensko sa tak stalo stredobodom pozornosti všetkých prítomných. Okrem plánovania aktivít museli aj učitelia plniť úlohy prvého roka projektu, ktorý nesie názov Moving. Preto na nich čakali aj hodiny zumby, pilates a bowling. Španielky predstavili program blížiacich sa dní u nich na škole v Barcelone. Tam sa žiaci zo ZŠ Nábrežná vyberú v máji 2019. Talian hovoril o systéme hodnotenia projektových aktivít. Učitelia z európskych krajín pripravili aj európske raňajky pre nemeckých kolegov. Zo Slovenska kvôli tomu dorazili parenice, syrové korbáčiky, oštiepok, ale aj a bryndza. Projekt Erasmus+ nie je o sedení v laviciach a tichom počúvaní autorít. Ide o výmenu skúseností a spoznanie kultúrnych rozdielov na vlastnej koži, tej dospeláckej, ale aj tej detskej. Je to aj čas vhodný na spoločné debaty, priateľské konverzácie, úprimné porovnávanie sa, zlepšovanie si angličtiny a motiváciu zdokonaliť u seba to, či ono. A napokon, ako skonštatoval p.riaditeľ Drexler: "Mňa to tam naozaj bavilo, nabudilo do práce a ukázalo, že svet si robíme lepším a krajším sami. Tí ľudia, ktorých som mal možnosť stretnúť vďaka projektu Erasmus+, sú neuveriteľne nadchnutí prácou pre svoje školy a predovšetkým pre svojich žiakov. Dovidenia pri ďalších aktivitách." Mgr. Jolana
 

Madigárová Kubišová


 
 

Projekt 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnostiVytlačiť
 

zsk1.jpgMestská knižnica KNM sa systematicky venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu informačnej a digitálnej gramotnosti. V rámci projektu 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti, ktorý podporil Žilinský samosprávny kraj sumou 734 €, sme zakúpili 3D tlačiareň a tlačové struny, aby sme mohli vzdelávať deti, mládež a prípadne i dospelých v oblasti digitálnych technológií. Počas organizovaných podujatí sme prezentovali nielen samotnú prácu s 3D tlačiarňou, ale boli prezentované aj základné informácie o využití 3D tlače v praxi, o možnostiach získania voľne prístupných modelov prostredníctvom knižníc na internete či modelovania pomocou programov zdarma.

Mládež sa vzdelávala v neformálnom prostredí a získala nové zručnosti. Ďalším s cieľov projektu bolo zvyšovanie informačnej a digitálnej gramotnosti či rozšírenie služieb knižnice. Oba tieto ciele budeme naďalej napĺňať, nakoľko 3D tlač bude prístupná verejnosti a knižnica bude stále organizovať podujatia zamerané na prácu s 3D tlačiarňou.  Projekt má dlhodobý charakter.


 
 

Projekt Úpravy záhrady pri knižniciVytlačiť
 

zsk1.jpgPriestor pri budove mestskej knižnice často využívame my z knižnice a miestna komunita na organizovanie podujatí. Pred dvoma rokmi prebehli prvé úpravy priestoru – vybudovali sa spevnené plochy a nákupil sa mobiliáru. Avšak tejto záhrade stále niečo chýbalo. Preto sme sa rozhodli vypracovať projekt Úpravy záhrady pri knižnici. Jeho cieľom bolo skrášliť a dotvoriť priestor tak, aby tu ľudia radi trávili radi svoj voľný čas. Zámerom projektu bolo zveľadiť priestor drevinami, ktoré vytvoria živý plot. Zároveň celý priestor upraviť výsadbou drevín a kvetov. Následne tiež tento zelený priestor dotvoriť prvkami drobnej architektúry. Pre deti bol v priestore osadený drevený detský domček a pre príjemné posedenie pre mládež a dospelých na laviciach osadený slnečník. Keďže záhrada sídli pri knižnici,  chceli sme priestor výtvarne ozvláštniť – do častí plotu sa osadia dosky, na ktoré dobrovoľníci namaľujú výjavy z kníh. Poslednou bokou v záhrade je knižná búdka, aby ľudia tu mohli tráviť čas čítaním.
Prvou lastovičkou pri realizácii projektu bolo podujatie Celé Slovensko číta deťom. Pozvali sme vzácneho hosťa výtvarníčku Katarínu Prídavkovou, ktorá namaľovala na plot prvý obraz na motívy knihy Starec, ktorý lietal. V priebehu budúceho leta, a aj tých ďalších liet, tu chceme organizovať ďalšie podujatia, čítania a najmä prevádzkovať letnú čitáreň. Chceme, aby táto záhrada bola príjemnou zelenou oázou uprostred mesta pre všetkých. 
Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1.500 €, spolufinancovanie predstavovalo čistu 305 €.
Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí Údržbe mesta a dobrovoľníkom.


 
 

Projekt „Vytvorme v spoločnosti priestor aj pre deti s autizmom“Vytlačiť
 

nadacia_pontis.pngObčianske združenie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Kysuckom Novom Meste realizovalo projekt s názvom Vytvorme v spoločnosti priestor aj pre deti s autizmom. Hlavným cieľom tohto projektu bolo umožnenie kvalitnejšieho prvého kontaktu a následnej komunikácie medzi deťmi a mládežou s autizmom a dobrovoľníkmi z radov Mládežníckej organizácie SYTEV v KNM a YC Mládežníckej klubovne. Za týmto účelom boli zakúpené špeciálne perá s možnosťou hlasového nahrávania a materiál na vytvorenie osobných komunikačných pasov s hlasovým výstupom. Ďalším prínosom projektu je znižovanie komunikačnej bariéry nehovoriacich detí a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou i pri styku so širšou verejnosťou. Tento projekt bol realizovaný vďaka Nadačnému fondu Mobis v nadácii Pontis.


 
 

ŽSK podporuje aktivity knižnice Vytlačiť
 

zsk1.jpgKnižnica sa systematicky venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu informačnej a digitálnej gramotnosti. Nový projekt otvorí ďalšie možnosti vzdelávania v oblasti digitálnych technológií. Znalosti a skúsenosti, ktoré môžu získať účastníci nášho projektu napomôžu im nielen v bežnom živote, ale i pri kariérnom rozhodovaní. Požiadavky na digitálne zručnosti sú samozrejmosťou v mnohých povolaniach. Čím skôr sa žiaci s nimi zoznámia a začnú ich aktívne využívať, tým lepšie. Je potrebné reagovať na potreby súčasnej spoločnosti a neustále rozširovať poznanie žiakov a študentov a udržiavať tempo s vyspelými krajinami.
To sú dôvody, prečo sme vymysleli projekt s názvom 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti. Je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja vo výške 734 € z dotačného programu Kultúra, podprogram výzvy Živá kultúra. Knižnica za tieto prostriedky zakúpi 3D tlačiareň a rôzne náplne do nej. Zorganizuje podujatia pre školy, kde zoznámi žiakov a študentov s touto technológiou a možnosťami jej využitia v praxi. Dobrou správou je, že nová 3D tlačiareň bude slúžiť i verejnosti. O všetkom sa dozviete včas na webovej stránke mesta či knižnice.
Priestor pri budove mestskej knižnice je voľne prístupný pre verejnosť. V súčasnosti ho využívajú prevažne mamičky s deťmi pre jeho bezpečnosť a príjemný oddych. Často priestor využívame my a miestna komunita na organizovanie podujatí apod. Pred dvoma rokmi prebehli prvé úpravy tejto záhrady – vybudovanie spevnených plôch a nákup mobiliáru. Ale stále nám tu niečo chýbalo. Preto sme vymysleli projekt, ako zveľadiť priestor drevinami a kvetmi. Chceme tiež túto zelenú záhradu dotvoriť prvkami drobnej architektúry tak, aby sa zvýšil záujem verejnosti o jeho využívanie, pôsobil estetickejšie a bol vhodný na príjemný oddych počas dňa. Bude tu osadený drevený detský domček a slnečník. Keďže záhrada sídli pri knižnici, výtvarne sa ozvláštni – do častí plotu sa osadia dosky, na ktoré dobrovoľníci namaľujú výjavy z kníh. Prvou lastovičkou je obraz Kataríny Prídavkovou zobrazujúci príbeh Starec, ktorý lietal. Poslednou bokou v záhrade bude knižná búdka. Projekt s názvom Úpravy záhrady pri knižnici finančne podporil Žilinský samosprávny kraj sumou1 500 € z programu Regionálny rozvoj, podprogram Verejný priestor a verejná infraštruktúra.


 
 

Dve stovky noviniek v knižniciVytlačiť
 

FPU_logo1_modre.jpgRegále našej knižnice sa až tak prehýbajú pod nádielkou nových kníh. Čitatelia sa im tešia, pochvaľujú si, iní aktívne využívajú možnosť objednávania cez online katalóg, len aby im niečo dobré neušlo. A to všetko vďaka projektu Doplnenie knižničného fondu, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. 
V prílohe vám prinášame zoznam takmer dvoch stoviek nových kníh.


 
 

Projekt Workoutové ihrisko Vytlačiť
 

nadacia_kia_motors.pngObčianske združenie Suľkováčik realizovalo projekt na podporu športu  v našom meste. Mal jednoduchý a veľavravný názov Workoutové ihrisko. V auguste bola teda ukončená výstavba malého workoutového ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok. Športový areál tejto školy je po vyučovaní otvorený pre verejnosť, a tak ihrisko nebude slúžiť len na hodinách telesnej výchovy. V areáli sa nachádza tiež futbalové ihrisko, tenisový kurt, kurt na plážový volejbal, stolnotenisový stôl, preto novovzniknuté ihrisko vytvorilo nové možnosti, ako športovo tráviť voľný čas v našom meste. Cieľom projektu je  zvýšenie záujmu o pohybovú aktivitu a zlepšenie kondície a telesnej zdatnosti. 
K úspešnej realizácii projektu prispela Nadácia Kia Motors Slovakia, Rada školy pri ZŠ Dolinský potok, Matej Fabšík a Martin Priečko.


 
 

Projekt Florbalová aktivita detí a mládeže ako prostriedok sociálnej inklúzie Vytlačiť
 

nadacia_kia_motors.pngObčianske združenie Kysucká Kultúra a šport realizovalo projekt podporený Nadáciou Kia Motors Slovakia v mesiacoch máj a jún 2018. Pridelená dotácia vo výške 1.500 € slúžila na získanie ďalších tréningových pomôcok s cieľom pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín infiltrovať sa do kolektívu športujúcich detí. Aj medzi deťmi z tejto skupiny obyvateľstva sa vyskytujú veľké talenty, lenže nevedia nakloniť domáce prostredie (často aj z ekonomických dôvodov) pre tento typ ich sebarealizácie a postupne skĺznu do pôvodného stereotypu života. Pridelené prostriedky slúžili k zaobstaraniu športového vybavenia a náradia ako hokejky, tréningový odev, športová výbava pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín. 
Tréner Florbalového klubu MKŠS KNM ďakujem Matejovi Fabšíkovi a Martinovi Priečkovi za pomoc pri príprave a realizácii tohto projektu.


 
 

Projekt Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ v KNMVytlačiť
 

MV_SR.pngslovensko.pngNázov Projektu: Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ v Kysuckom Novom Mesto
Výška poskytnutej dotácie: 27 936,61 €
Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


 
 

Projekt opravy ochranných sietí viacúčelového ihriskaVytlačiť
 

zsk1.jpgRealizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Mesto Kysucké Nové Mesto zrealizovalo opravu ochranných sietí na viacúčelovom ihrisku "Kamence" z dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 v rámci programu: Aktívny človek = aktívna spoločnosť, podprogram 2: Športové centrá.

ihrisko.JPG

 


 
 

Projekt Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v KNMVytlačiť
 

europsky_fond_regionalneho_rozvoja.jpgministerstvo_podohospodarstva.pngintegrovany_regionalny_OP.png

 

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Kysucké Nové Mesto a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.11.2017.

Identifikácia projektu
Názov: Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste
Kód projektu v ITMS2014+: 302021H678
Miesto realizácie: Kysucké Nové Mesto, Materská škola Komenského 1162/38
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
NFP: maximálne do výšky 607 343,94 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je prístavba a stavebné úpravy v Materskej škole na ulici Komenského.
Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste, a tým prispieť k zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí materských škôl.   
Očakávané  výsledky súvisia s plnením špecifických cieľov, sú nimi:

  • Rozšírenie kapacity o 44 detí  (2 triedy) a rekonštrukcia MŠ,
  • Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom obstarania nového vybavenia MŠ, vrátane profesionálneho vybavenia školskej kuchyne,
  • Zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom zateplenia a ďalších stavebných úprav.

 
 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov KNM

OP_kvalita_zivotneho_prostredia.pngslovenska_agentura_zp.jpgslovensko.png

 

 

 

„Kohézny fond“
Mesto Kysucké Nové Mesto realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie pre bio-odpad produkovaný na území Kysuckého Nového Mesta.

Názov projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto

Hlavný cieľ projektu Zvýšenie miery zhodnocovania BRO v Kysuckom Novom Meste

Kontrahovaná výška NFP 2 120 722,46 EUR

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.sazp.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 


 

FPU i Tesco podporia knižnicu Vytlačiť
 

redizajn.jpgUrčite dobrou správou je pre pravidelných čitateľov, a my veríme, že i pre neregistrovaných používateľov, že mestská knižnica získala finančné prostriedky na svoju činnosť prostredníctvom troch úspešných projektov.
Prvým z nich je Doplnenie knižničného fondu. Názov je veľavravný, pôjde o nákup kníh pre deti, mládež i dospelých. Do fondu knižnice pribudnú tituly z beletrie ale i náučnej literatúry. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 4.500 €. Ak máte záujem o rozšírenie fondu knižnice o konkrétny titul, použite mailovú adresu kniznica@kysuckenovemesto.sk.
I druhý projekt z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia. Jeho názov je Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto I. Tešíme sa, že vďaka nemu sa zásadne zmenia priestory knižnice. V prvej etape pôjde o vstupné priestory výpožičného oddelenia. Dizajnový nábytok navrhla odborníčka, preto veríme, že táto zmena bude mať pozitívny vplyv na všetkých návštevníkov knižnice. Finančné prostriedky z FPU predstavujú výšku 10.000 €.
Posledným projektom je ten, ktorý podporili mnohí naši používatelia, priatelia, známi a obyvatelia mesta. Za Magnus – gamifikácia v knižnici ste mohli hlasovať v predajniach Tesco v Žiline. Vďaka vašej podpore sme získali 19 024 žetónov, čo znamená 2. miesto. Výška získanej dotácie z Nadácie Tesco je 600 € a využije sa na vznik Klubu Magnus, ktorého hlavným cieľom je hravou formou podporiť čítanie detí a zvyšovať ich čitateľskú gramotnosť. Už dnes sa môžete do klubu prihlásiť v knižnici alebo na webovej stránke mesta.

 


 
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto

ministerstvo_hospodarstva.jpgEU.pngOP_konkurencieschopnost_a_hospodarsky_rast.png

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto zrealizovalo v roku 2016 na základe pospísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR "Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto". Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V rámci rekonštrukcie bolo vymenených a doplnených celkom 1149 svietidiel, čím sa dosiahla úspora 84.82% elektrickej energie.

 

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
Cieľ projektu Zvýšenie efektivity a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Kysuckom Novom meste
Špecifický cieľ projektu

Modernizácia a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia

Prijímateľ

Mesto Kysucké Nové Mesto

Miesto realizácie projektu Kysucké Nové Mesto
Doba realizácie projektu 05/2015 - 06/2016
Výška poskytuného finančného príspevku 484 652,00 €
Riadiaci orgán Ministerstvo hospodárstva SR  http://www.mhsr.sk/

 


 

Obnova komplexu Materskej školy 9. mája

OP_kvalita_zivotneho_prostredia.pngeuropsky_fond_regionalneho_rozvoja.jpgSIEA.jpgslovensko.png

 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Mesto Kysucké Nové Mesto realizovalo projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy. Hlavným výsledkom projektu je celková úspora spotreby palív a energie.

Názov projektu

Obnova komplexu Materskej školy 9. mája 1292 v Kysuckom Novom Meste

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy a priblížiť ju k súčasným energetickým štandardom kladeným na budovy škôl a školských zariadení.

Kontrahovaná výška NFP

251548,21 €

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka