Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Sociálna pomoc

Informácie pre dotknuté osoby – sociálne služby

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 za rok 2018

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 za rok 2018
Čítať ďalej…

Stravovanie v jedálni

Stravovanie v jedálni možno zabezpečiť pre občana s trvalým pobytom na území Kysuckého Nového Mesta, ktorý:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných  potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšil dôchodkový vek.

Čítať ďalej…

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
Čítať ďalej…

Poskytovanie sociálnej služby a základného sociálneho poradenstva
Domáca opatrovateľská služba a odľahčovacia služba

Sociálna služba je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá
a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych  službách.

Súčasťou poskytovania každej sociálnej služby poskytovanej v zmysle zákona o sociálnych službách je základné sociálne poradenstvo. Základné 
Čítať ďalej…

Základné sociálne poradenstvo v smere poradenstva pre zabezpečenie sociálnej služby klientovi s trvalým pobytom v meste Kysucké Nové Mesto

 • sociálnych služieb krízovej intervencie,
 • sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi,
 • sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
 • sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií,
 • podporné služby.

Čítať ďalej…

Základné sociálne poradenstvo v smere pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.
Čítať ďalej…

Základné sociálne poradenstvo v smere pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy.
Čítať ďalej…

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

Mesto Kysucké Nové Mesto (obec) je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Mesto Kysucké Nové Mesto je tiež správnym orgánom v konaniach o zmene stupňa odkázanosti alebo o zániku odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Mesto Kysucké Nové Mesto rozhoduje o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.
Čítať ďalej…

Denné centrum Klub 75

Klub dôchodcov zriadený podľa  zákona  účinného do 31.decembra 2008 sa považuje za denné centrum podľa zákona o sociálnych službách účinného od 1. januára 2009. Mesto Kysucké Mesto zriadilo a prevádzkuje Denné centrum Klub 75 od 01. 06. 2010.
Činnosť Denného centra Klub 75  sa zameriava hlavne na vytváranie podmienok pre aktívnu činnosť členov Denného centra Klub 75 v rôznych záujmových skupinách, organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích a vzdelávacích podujatí, ako aj podujatí rekreačno-oddychového charakteru pre členov Denného centra Klub 75, resp. spoločná účasť na takých podujatiach organizovaných inými subjektmi, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s inými klubmi na území mesta, ale aj mimo územia mesta, spoluprácu členov Denného centra Klubu 75 na príprave podujatí a akcií organizovaných mestom, resp. právnickými osobami mestom zriadenými alebo založenými, zveľaďovanie a údržbu Denného centra Klub 75 a jeho okolia formou drobných údržbárskych prác na základe dobrovoľnosti.
Čítať ďalej…
 

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 za rok 2018

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 za rok 2018

Späť


Stravovanie v jedálni

Stručný popis:
Stravovanie v jedálni možno zabezpečiť pre občana s trvalým pobytom na území Kysuckého Nového Mesta, ktorý:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných  potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšil dôchodkový vek.

Legislatíva:
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení.
VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej sociálnej služby: stravovanie v jedálni.

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o zľavu pri stravovaní v jedálni 
 • Potvrdenie o výške poberaného dôchodku
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške vyplatených dôchodkov za obdobie predchádzajúcich 12-tich mesiacov.
 • Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní alebo nepoberaní dávky a príspevkov k dávke.


Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o zľavu pri stravovaní v jedálni

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Kontakt:
Tel.: 041/420 72 31
Mail: sekretariat2@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Po skompletizovaní žiadosti do 1 mesiaca

Poplatok:
bez poplatkov

Späť

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Stručný popis:
Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Legislatíva:
Zákon č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť (tlačivo)
 • Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, pracovisko Kysucké Nové Mesto o poberaní dávky a príspevkov k dávke (manželská dvojica doloží potvrdenie od oboch manželov, dvojica žijúca vo zväzku druh – družka doloží potvrdenie oboch partnerov), prípadne potvrdenie o inom príjme
 • Potvrdenie MsÚ Kysucké Nové Mesto o úhrade miestnych daní a poplatkov (tlačivo)
 • Vyjadrenie školy o návšteve školopovinných detí (tlačivo)
 • Ak má žiadateľ súdom určené výživné na deti alebo manželské výživné, fotokópiu právoplatného rozhodnutia.
 • Platný občiansky preukaz

Tlačivá na stiahnutie: 

 • Žiadosť o jednorazovú dávku
 • Potvrdenie o úhrade miestnych daní a poplatkov
 • Vyjadrenie školy

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 27, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Kontakt:
Tel.: 041/420 72 31
Mail.: sekretariat2@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Žiadosť sa prerokováva v komisii sociálnej, bytovej a cestovného ruchu, potom v mestskej rade a následne v mestskom zastupiteľstve, ktoré rozhodne svojim uznesením.

Poplatok:
bez poplatkov

Späť

Poskytovanie sociálnej služby a základného sociálneho poradenstva

Domáca opatrovateľská služba a odľahčovacia služba


Stručný popis:
Sociálna služba je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá
a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Súčasťou poskytovania každej sociálnej služby poskytovanej v zmysle zákona o sociálnych službách je základné sociálne poradenstvo. Základné sociálne poradenstvo spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutí základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj v odporúčaní a sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci, pričom sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje Mesto Kysucké Nové Mesto:

 • domáca opatrovateľská služba ( terénna forma poskytovania sociálnej služby v domácnosti prijímateľa sociálnej služby). Domácou opatrovateľskou službou sú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby poskytované úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity podľa prílohy č. 4  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • odľahčovacia služba (prostredníctvom opatrovateľskej služby). V súlade s ustanovením § 54 sa prostredníctvom odľahčovacej sociálnej služby poskytuje alebo zabezpečuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou v rámci príspevku na opatrovanie poskytovanej príslušným ÚPSVR.  Cieľom odľahčovacej služby je nevyhnutný odpočinok opatrovateľa, ktorý počas doby, kedy sa poskytuje sociálna služba opatrovanému, má zároveň nárok na príspevok na opatrovanie (financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu).

 

Ak má fyzická osoba trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste,  výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v zmysle platného VZN:
a) v čase od 07.00 hod do 18.00 hod. je výška úhrady 1,05 € za odpracovanú hodinu,
b) v čase od 18.00 hod do 07.00 hod. je výška úhrady 2 € za odpracovanú hodinu,
c) počas sobôt, nedieľ a sviatkov je výška úhrady 2,50 € za odpracovanú hodinu.

Žiadateľovi o poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta a spĺňa podmienky odkázanosti na poskytovanie tejto služby, bude poskytovaná opatrovateľská služba za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za predošlý kalendárny rok.
Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby (t. j. má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na pomoc inej osoby a posudok o odkázanosti na pomoc inej osoby) a má záujem o poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby, je povinná podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na predpísanom tlačive.
Ak osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

Legislatíva:
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/199 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
VZN č. 13/2017 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platení úhrady za domácu opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu
Zákon 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Občiansky zákonník č. 40/1964 v platnom znení.

Potrebné dokumenty:

 • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch (podpis je potrebné overiť na matrike)
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – fotokópia (v prípade bezodkladnosti nie je potrebné, doloží sa dodatočne)
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu – fotokópia (v prípade bezodkladnosti nie je potrebné, doloží sa dodatočne)
 • potvrdenie o príjme za uplynulý kalendárny rok (dokladá sa v prípade pravidelného príjmu zo závislej činnosti)
 • aktuálny príjem fyzickej osoby, prípadne spoločne posudzovanej osoby/osôb (dokladá sa v prípade poberania dávok soc. zabezpečenia – dôchodok)
 • ďalšie prílohy podľa konkrétnej žiadosti a usmernenia sociálneho pracovníka

 

Tlačivá na stiahnutie: 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch v zmysle § 72  zákona o sociálnych službách 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871/3 (budova MKŠS), II. posch., č. dv. 65
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva, úsek opatrovateľskej služby
Kontakt: Bc. Janka Virdzeková
Tel.: 041/4204183
mail: jana.virdzekova@kysuckenovemesto.sk
úradné hodiny:

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku

Na základe uvedenej žiadosti vrátane povinných príloh občan uzatvorí s Mestom Kysucké Nové Mesto Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Ak má fyzická osoba trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste, výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v zmysle platného VZN:
a) v čase od 7.00 hod do 18.00 hod. je výška úhrady 1,05 € za odpracovanú hodinu,
b) v čase od 18.00 hod do 7.00 hod. je výška úhrady 2 € za odpracovanú hodinu,
c) počas sobôt, nedieľ a sviatkov je výška úhrady 2,50 € za odpracovanú hodinu.

Žiadateľovi o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta a spĺňa podmienky odkázanosti na poskytovanie tejto služby, bude poskytovaná domáca opatrovateľská služba za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za predošlý kalendárny rok. 

Späť


Základné sociálne poradenstvo v smere poradenstva pre zabezpečenie sociálnej služby klientovi s trvalým pobytom v meste

Stručný popis:

 • sociálnych služieb krízovej intervencie,
 • sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi,
 • sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
 • sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií,
 • podporné služby.
   

Legislatíva :
Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871, II. poschodie, č. dv. 67
Oddelenie: školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát: sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:
priebežne

Poplatok: 
bez poplatku

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.

Späť


Základné sociálne poradenstvo v smere pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Stručný popis:
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Legislatíva :
Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871, II. poschodie, č. dv. 67
Oddelenie: školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát: sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:
priebežne

Poplatok: 
bez poplatku

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.

Späť


Základné sociálne poradenstvo v smere pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Stručný popis:
Za pomoc sa považuje zastupovanie fyzickej osoby v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokážu sami uplatňovať a chrániť, spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami pred začatím konania a počas konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.

Legislatíva :
Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871, II. poschodie, č. dv. 67
Oddelenie: školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát: sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:
priebežne

Poplatok: 
bez poplatku

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.

Späť


Posudková činnosti na účely poskytovania sociálnej služby

Stručný popis:
V prípade, že má občan v zmysle zákona o sociálnych službách záujem o poskytovanie niektorej z uvedených služieb a má trvalý pobyt na území mesta, je z jeho strany potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti na ním vybraný druh sociálnej služby. Odkázanosť občana na poskytovanie sociálnych služieb sa posudzuje na základe zdravotnej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zmluvný zdravotnícky pracovník. Zdravotný posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu zahŕňa posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 • rodinného prostredia fyzickej osoby,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a
 • odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III.

Na základe zdravotného a  sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a mesto Kysucké Nové Mesto vydáva rozhodnutie o odkázanosti občana na žiadanú sociálnu službu. Občan, ktorý je na základe rozhodnutia mesta Kysucké Nové Mesto odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, môže požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Legislatíva:
Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Potrebné dokumenty:
Žiadateľ alebo ním splnomocnená osoba doručí referátu sociálnych vecí a zdravotníctva mestského úradu:

 • písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na predpísanom tlačive.
 • vyjadrenie zmluvného lekára (obvodného lekára) o zdravotnom stave žiadateľa na predpísanom tlačive
 • fotokópie správ lekárskych nálezov odborných lekárov
 • pri osobe obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony :právoplatné rozhodnutie súdu

Tlačivá na stiahnutie:
Vyjadrenie zmluvného lekára (obvodného lekára) o zdravotnom stave žiadateľa na predpísanom tlačive
Písomná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871 (budova domu kultúry), II. posch. č. dv. 67
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
priebežne
 
Poplatok: 

bez poplatku

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.

Späť


Denné centrum Klub 75

Stručný popis:
V Dennom centre Klub 75 sa poskytuje podporná sociálna služba  prijímateľovi sociálnej služby prostredníctvom poskytovania základného sociálneho poradenstva a zabezpečovania  plánovanej záujmovej činnosti. Prijímateľom  sociálnej služby poskytovanej v dennom centre je fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou.

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopnosti a zručností prijímateľa sociálnej služby. Základné sociálne poradenstvo je vykonávané formou prednášok, seminárov, diskusií, besied a worshopov.
Poskytovateľom podpornej sociálnej služby v Dennom centre Klub 75 (budova na Ulici Belanského popisné číslo 75) je Mesto Kysucké Nové Mesto.
 

Legislatíva:
Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.
Štatút Denného centra Klub 75, VZN č. 46/2014
 
Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o členstvo v Dennom centre Klub 75 potvrdenie alebo preukázanie žiadateľa o trvalom pobyte v meste Kysucké Nové Mesto
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o členstvo v Dennom centre Klub 75
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre členstvo v Dennom centre Klub 75

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
priebežne

Poplatok:
Bez poplatku 

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.

Späť


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka