Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Sociálna pomoc

Stravovanie v jedálni

Stručný popis:
Stravovanie v jedálni možno zabezpečiť pre občana s trvalým pobytom na území Kysuckého Nového Mesta, ktorý:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných  potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšil dôchodkový vek.


Legislatíva:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení.
 • VZN č. 1/2014 - doplnené o VZN č.6/2018 o poskytovaní podpornej sociálnej služby: stravovanie v jedálni.


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o zľavu pri stravovaní v jedálni 
 • Potvrdenie o výške poberaného dôchodku
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške vyplatených dôchodkov za obdobie predchádzajúcich 12-tich mesiacov.
 • Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní alebo nepoberaní dávky a príspevkov k dávke.


Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Kontakt:
Tel.: 041/420 72 18
Mail: sekretariat2@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Po skompletizovaní žiadosti do 1 mesiaca

Poplatok:
bez poplatkov


 

Jednorazová dávka

Stručný popis:
Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Legislatíva:

 • Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
 • Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, pracovisko Kysucké Nové Mesto o poberaní dávky a príspevkov k dávke (manželská dvojica doloží potvrdenie od oboch manželov, dvojica žijúca vo zväzku druh – družka doloží potvrdenie oboch partnerov), prípadne potvrdenie o inom príjme
 • Potvrdenie MsÚ Kysucké Nové Mesto o úhrade miestnych daní a poplatkov
 • Vyjadrenie školy o návšteve školopovinných detí 
 • Ak má žiadateľ súdom určené výživné na deti alebo manželské výživné, fotokópiu právoplatného rozhodnutia.
 • Platný občiansky preukaz

   

Tlačivá na stiahnutie: 


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 27, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Kontakt:
Tel.: 041/420 72 18
Mail.: sekretariat2@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Žiadosť sa prerokováva v komisii sociálnej, bytovej a cestovného ruchu, potom v mestskej rade a následne v mestskom zastupiteľstve, ktoré rozhodne svojim uznesením.

Poplatok:
bez poplatkov


 

Poskytovanie sociálnej služby a základného sociálneho poradenstva
Domáca opatrovateľská služba a odľahčovacia služba

Stručný popis:
Sociálna služba je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá
a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Súčasťou poskytovania každej sociálnej služby poskytovanej v zmysle zákona o sociálnych službách je základné sociálne poradenstvo. Základné sociálne poradenstvo spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutí základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj v odporúčaní a sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci, pričom sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje Mesto Kysucké Nové Mesto:

 • domáca opatrovateľská služba (terénna forma poskytovania sociálnej služby v domácnosti prijímateľa sociálnej služby). Domácou opatrovateľskou službou sú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby poskytované úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity podľa prílohy č. 4  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • odľahčovacia služba (prostredníctvom opatrovateľskej služby). V súlade s ustanovením § 54 sa prostredníctvom odľahčovacej sociálnej služby poskytuje alebo zabezpečuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou v rámci príspevku na opatrovanie poskytovanej príslušným ÚPSVR.  Cieľom odľahčovacej služby je nevyhnutný odpočinok opatrovateľa, ktorý počas doby, kedy sa poskytuje sociálna služba opatrovanému, má zároveň nárok na príspevok na opatrovanie (financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu).

 

Ak má fyzická osoba trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste,  výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v zmysle platného VZN:
a) v čase od 07.00 hod do 18.00 hod. je výška úhrady 1,05 € za odpracovanú hodinu,
b) v čase od 18.00 hod do 07.00 hod. je výška úhrady 2 € za odpracovanú hodinu,
c) počas sobôt, nedieľ a sviatkov je výška úhrady 2,50 € za odpracovanú hodinu.

Žiadateľovi o poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta a spĺňa podmienky odkázanosti na poskytovanie tejto služby, bude poskytovaná opatrovateľská služba za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za predošlý kalendárny rok.
Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby (t. j. má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na pomoc inej osoby a posudok o odkázanosti na pomoc inej osoby) a má záujem o poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby, je povinná podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na predpísanom tlačive.
Ak osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

Legislatíva:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/199 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 13/2017 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platení úhrady za domácu opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu
 • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v platnom znení.


Potrebné dokumenty:

 • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch (podpis je potrebné overiť na matrike)
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – fotokópia (v prípade bezodkladnosti nie je potrebné, doloží sa dodatočne)
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu – fotokópia (v prípade bezodkladnosti nie je potrebné, doloží sa dodatočne)
 • potvrdenie o príjme za uplynulý kalendárny rok (dokladá sa v prípade pravidelného príjmu zo závislej činnosti)
 • aktuálny príjem fyzickej osoby, prípadne spoločne posudzovanej osoby/osôb (dokladá sa v prípade poberania dávok soc. zabezpečenia – dôchodok)
 • ďalšie prílohy podľa konkrétnej žiadosti a usmernenia sociálneho pracovníka

 

Tlačivá na stiahnutie: 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871/3 (budova MKŠS), II. posch., č. dv. 65
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva, úsek opatrovateľskej služby
Kontakt: Bc. Janka Virdzeková
Tel.: 041/4204183
mail: jana.virdzekova@kysuckenovemesto.sk
úradné hodiny:

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku

Na základe uvedenej žiadosti vrátane povinných príloh občan uzatvorí s Mestom Kysucké Nové Mesto Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Ak má fyzická osoba trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste, výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v zmysle platného VZN:
a) v čase od 7.00 hod do 18.00 hod. je výška úhrady 1,05 € za odpracovanú hodinu,
b) v čase od 18.00 hod do 7.00 hod. je výška úhrady 2 € za odpracovanú hodinu,
c) počas sobôt, nedieľ a sviatkov je výška úhrady 2,50 € za odpracovanú hodinu.

Žiadateľovi o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta a spĺňa podmienky odkázanosti na poskytovanie tejto služby, bude poskytovaná domáca opatrovateľská služba za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za predošlý kalendárny rok. 


 

Základné sociálne poradenstvo v smere poradenstva pre zabezpečenie sociálnej služby klientovi s trvalým pobytom v meste

Stručný popis:

 • sociálnych služieb krízovej intervencie,
 • sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi,
 • sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
 • sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií,
 • podporné služby.
   

Legislatíva:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871, II. poschodie, č. dv. 67
Oddelenie: školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát: sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:

priebežne

Poplatok: 
bez poplatku

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.


 

Základné sociálne poradenstvo v smere pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Stručný popis:
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Legislatíva:


Potrebné dokumenty:


Tlačivá na stiahnutie:

 • súhlas dotknutej osoby k písomnému súhlasu pre pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • písomný súhlas fyzickej osoby pre pomoc pri uplatńovaní práv a právom chránených záujmov

 


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871, II. poschodie, č. dv. 67
Oddelenie: školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát: sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:

priebežne

Poplatok: 
bez poplatku

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.


 

Základné sociálne poradenstvo v smere pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Stručný popis:
Za pomoc sa považuje zastupovanie fyzickej osoby v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokážu sami uplatňovať a chrániť, spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami pred začatím konania a počas konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony, vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.

Legislatíva:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871, II. poschodie, č. dv. 67
Oddelenie: školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát: sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:
priebežne

Poplatok: 
bez poplatku

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.


 

Posudková činnosti na účely poskytovania sociálnej služby

Stručný popis:
V prípade, že má občan v zmysle zákona o sociálnych službách záujem o poskytovanie niektorej z uvedených služieb a má trvalý pobyt na území mesta, je z jeho strany potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti na ním vybraný druh sociálnej služby. Odkázanosť občana na poskytovanie sociálnych služieb sa posudzuje na základe zdravotnej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zmluvný zdravotnícky pracovník. Zdravotný posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu zahŕňa posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 • rodinného prostredia fyzickej osoby,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a
 • odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III.

Na základe zdravotného a  sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a mesto Kysucké Nové Mesto vydáva rozhodnutie o odkázanosti občana na žiadanú sociálnu službu. Občan, ktorý je na základe rozhodnutia mesta Kysucké Nové Mesto odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, môže požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Legislatíva:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov


Potrebné dokumenty:
Žiadateľ alebo ním splnomocnená osoba doručí referátu sociálnych vecí a zdravotníctva mestského úradu:

 • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na predpísanom tlačive.
 • vyjadrenie zmluvného lekára (obvodného lekára) o zdravotnom stave žiadateľa na predpísanom tlačive
 • fotokópie správ lekárskych nálezov odborných lekárov
 • pri osobe obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony: právoplatné rozhodnutie súdu


Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871 (budova domu kultúry), II. posch. č. dv. 67
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
priebežne
 
Poplatok: 
bez poplatku

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.


 

Denné centrum Klub 75

Stručný popis:
V Dennom centre Klub 75 sa poskytuje podporná sociálna služba  prijímateľovi sociálnej služby prostredníctvom poskytovania základného sociálneho poradenstva a zabezpečovania  plánovanej záujmovej činnosti. Prijímateľom  sociálnej služby poskytovanej v dennom centre je fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou.
Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopnosti a zručností prijímateľa sociálnej služby. Základné sociálne poradenstvo je vykonávané formou prednášok, seminárov, diskusií, besied a worshopov.
Poskytovateľom podpornej sociálnej služby v Dennom centre Klub 75 (budova na Ulici Belanského popisné číslo 75) je Mesto Kysucké Nové Mesto.
 

Legislatíva:

 • Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.
 • Štatút Denného centra Klub 75, VZN č. 46/2014
   

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o členstvo v Dennom centre Klub 75 potvrdenie alebo preukázanie žiadateľa o trvalom pobyte v meste Kysucké Nové Mesto
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov


Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/420 41 80
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
priebežne

Poplatok:
Bez poplatku 

Úradné hodiny:
pondelok     7,00 hod. - 14,30 hod.
utorok          7,00 hod. - 14,30 hod (sociálny prieskum)
streda          7,00 hod. - 16,30 hod.
štvrtok          nestránkový deň
piatok           7,00 hod. - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka