Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Státie, vjazd do pešej zóny, parkovanie

Povolenie vjazdu do pešej zóny

Stručný popis:
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Kysucké Nové Mesto č. 2/2009 v platnom znení čl. 8 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009 v platnom znení (ďalej len VZN). Požadovateľ žiada o povolenie vjazdu do pešej zóny v Kysuckom Novom Meste pre vozidlo.
Do prevádzky, prípadne rodinného domu nemá iný prístup. Voči mestu a jeho organizáciám nemá vedené pohľadávky.

Legislatíva:
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení a VZN mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta v platnom znení. 

Potrebné dokumenty:

 • Kópia listu vlastníctva alebo nájomná zmluva
 • Živnostenský list alebo licencia na prepravu osôb
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
Mestská polícia v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Kontakt:
Tel.:  
041/ 420 72 12
Mail: msp@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Na počkanie

Poplatok:
Bez poplatku


 

Vjazd na Belanského ulicu

Stručný popis:
Žiadosť o povolenie vjazdu na Belanského ulicu v sobotu od 12,00 – nedele 24,00 vydáva mestská polícia v Kysuckom Novom Meste.

Legislatíva:

 • Zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení a VZN mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta v platnom znení. 


Potrebné dokumenty:

 • Kópia listu vlastníctva alebo nájomná zmluva
 • Živnostenský list alebo licencia na prepravu osôb
   

Tlačivá na stiahnutie:

 • Žiadosť o povolenie vjazdu na Belanského ulicu


Vybavuje:
Mestská polícia v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Kontakt:
Tel.:  041/ 420 72 12
Mail: msp@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Na počkanie

Poplatok:
Bez poplatku


 

Žiadosť o pridelenie rezidentskej parkovacej karty

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o pridelenie rezidentskej a parkovacej karty
 • Žiadosť o pridelenie čipovej neprenosnej parkovacej karty - poliklinika Ul  Belanského
   

 


 

Parkovacie miesto s vyhradeným státím

Stručný popis: 
Parkovacie miesto s vyhradeným státím povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto po schválení dopravným inšpektorátom pre:
a) ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, a takáto osoba je vlastníkom motorového vozidla alebo takéto motorové vozidlo sa používa pre jej potrebu a vlastník motorového vozidla býva s ňou v spoločnej domácnosti.
b) fyzickú osobu nepodnikateľ, ktorá je vlastníkom osobného motorového vozidla zaradeného do kategórie M1 podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, len na pozemkoch vo vlastníctve mesta alebo na pozemkoch, na ktoré má mesto užívacie právo, bezprostredne súvisiacich s priľahlou nehnuteľnosťou v ich výlučnom, podielovom vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu mimo pešej zóny za predpokladu, že parkovisko vybuduje fyzická osoba na vlastné náklady.
Nájom verejného priestranstva Mesto KNM umožní len osobe, ktorá nemá voči mestu záväzky.

Legislatíva:

 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto v znení VZN č. 3/2012, ktoré nadobudlo účinnosť od 01. 07. 2012
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kysucké Nové Mesto č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území Mesta Kysucké Nové Mesto v znení VZN č. 4/2012, ktoré nadobudlo účinnosť od 01. 07. 2012  
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kysucké Nové Mesto č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území mesta Kysucké Nové Mesto


Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o parkovacie miesto s vyhradeným státím spolu s prílohami uvedenými v žiadosti
 • Žiadosť o predĺženie doby nájmu na parkovacie miesto s vyhradeným státím spolu s prílohami uvedenými v žiadosti


Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94, II. poschodie, č. dverí 19
Oddelenie organizačné
Referát právny
Kontakt: Mgr. Lenka Ivaničová, právnik mesta, Ivana Bajánková, odborný referent
Tel.:  041/4207236, 4207216
mail: pravnik@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:
do 60 dní

Poplatok:
Bez poplatku 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka