Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Územné a stavebné konanie

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.
Čítať ďalej…

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Čítať ďalej…

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.
Čítať ďalej…

Zmena termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.
Čítať ďalej…

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Čítať ďalej…

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.
Čítať ďalej…

Povolenie reklamných stavieb

Pre umiestnenie reklamných stavieb na území mesta, je nutné povolenie Mesta Kysucké Nové Mesto. Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o reklamné stavby, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.
Čítať ďalej…

Ohlásenie udržiavacích prác

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.
Čítať ďalej…

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Čítať ďalej…

Ohlásenie jednoduchých stavieb

Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.
Čítať ďalej…

Ohlásenie drobných stavieb

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.
Čítať ďalej…

Žiadosť o rozhodnutie rozkopu

Čítať ďalej…


Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov
Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivá)
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: vystavba@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
30 - 60 dní

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Späť


Povolenie zmeny v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.
Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo )
 • Originál listu vlastníctva
 • Nájomná zmluva (ak žiadateľ  nie je vlastníkom objektu)
 • Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca (podľa charakteru prevádzky)
 • Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Čadca
 • Pôdorys miestností pôvodný a navrhovaný
 • Projektovú dokumentáciu stavebných úprav
 • Doklad o úhrade správneho poplatku
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku.
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
         vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov 16,50 €  šekom, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ.

Späť

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
 • Fotokópia stavebného povolenia
 • Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností (ak došlo k zmene vlastníkov  počas výstavby)
 • Projektová dokumentácia - zmena
 • Doklad o úhrade správneho poplatku

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail:  stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
          vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ

Späť

Zmena termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.
Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: vystavba@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
30 dní

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ

SpäťStavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.
Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o stavebné povolenie – fyz. osoby, právnické osoby (tlačivá)
 • Doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe    (originál listu vlastníctva – nie starší ako 3 mesiace)
 • Originál kópie z katastrálnej mapy
 • 2 x projektová dokumentácia stavby, vypracovaná oprávnenou osobou.
 • V prípade realizácie prípojok  je potrebné dokumentáciu overiť  u správcov jednotlivých    inžinierskych sieti.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých  orgánov štátnej správy 
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred  podaním žiadosti
 • Rozhodnutie o vyňatí pozemku  z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je pozemok vedený ako záhrada, orná pôda, pasienok,  trvalý trávnatý porast )
 • Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru, alebo   kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutoč. stavby
 • Doklad o uhradení správneho poplatku ..................  €.
   

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
         vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ.

Späť

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.
Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
 • doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom vlastníctva, nájomná zmluva....)
 • kópia z katastrálnej mapy (originál)
 • prehlásenie stavebného dozoru o vykonávaní dozoru na stavbe
 • technologický popis prác, prípadne nevyhnutné výkresy úprav pozemku
 • doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami inžinierskych sietí a účastníkmi konania, pokiaľ  sa vo veci odstránenia stavby vopred uskutočnili
 • doklad o uhradení správneho poplatku 6,50 € /200,- Sk/

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
         vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
6,50 €   platí sa šekom, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ.

Späť

Povolenie reklamných stavieb

Stručný popis:
Pre umiestnenie reklamných stavieb na území mesta je nutné povolenie Mesta Kysucké Nové Mesto:

 • pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov  
 • pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom

Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o reklamné stavby, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.
Podať žiadosť o povolenie stavieb je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel.
Podať žiadosť o povolenie stavieb je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má stavba umiestniť.

Legislatíva:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • VZN č. 16/2008 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o povolenie reklamných stavieb (tlačivo)
 • Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných reklamných stavieb na území mesta Kysucké Nové Mesto. 
 • Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:
 • situáciu osadenia
 • technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
 • výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
 • pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia (materiál, rozmer, osadenie) a jednoduchý náčrt
 • Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva – originál alebo overená kópia)
 • Doklady a stanoviská dotknutých orgánov, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
 • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Peter Smieško, Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk
        

Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
49,50 € /1500,00 Sk/ za každé jednotlivé zariadenie, platí sa šekom, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ.
Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Späť

Ohlásenie udržiavacích prác

Stručný popis:
Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.
Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
Udržiavacie práce sú najmä opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa; oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí; údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov; výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň; maliarske a natieračské práce.
Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác, pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Legislatíva:
Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Ohlásenie udržiavacích prác  (tlačivo Ohlásenie drobnej stavby)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý technický opis prác
 • Pri prácach na pamiatke alebo stavbe v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina  (tlačivo)
   

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Ohlásenie stavebných úprav

Stručný popis:
Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Legislatíva:
Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis úprav
 • Pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
         vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Ohlásenie jednoduchých stAvieb

Stručný popis:
Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.
Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Legislatíva:
Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Ohlásenie jednoduchej stavby (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov 
 • Pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby
   

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste , Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Ohlásenie drobnej stavby

Stručný popis:
Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.
Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
 

Legislatíva:
Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu Čadca (tlačivo)
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby (tlačivo)
 • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti
   

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát územného plánu a stavebného poriadku
Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan
Tel.:  041/420 41 81
Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk
        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk


Doba vybavenia:
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Žiadosť o rozhodnutie rozkopu
 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Späť


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka