Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Životné prostredie

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.
Čítať ďalej…

Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.
Čítať ďalej…

Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.
Čítať ďalej…

Informácie o nakladaní s odpadom

Referát životného prostredia podáva informácie o spôsobe  zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a typoch zberných nádob, o nakladaní so stavebným odpadom, veľkoobjemovým odpadom a nebezpečným odpadom, atď.
Čítať ďalej…

Malé zdroje znečistenia ovzdušia 

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do prevádzky, o súhlas na zmenu používania palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení.
Čítať ďalej…

Zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).
Čítať ďalej…

Výrub a ochrana drevín

Výrub a orez drevín na území mesta Kysucké Nové Mesto povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.
Čítať ďalej…

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Stručný popis:
Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Kysucké Nové Mesto je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. Ďalej je povinný:

 • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste,
 • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
 • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.


Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.
Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Legislatíva:

 • VZN č. 17/2008 o odpadoch
 • Zákon č.  79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby na komunálny odpad – Fyzické osoby (tlačivo)
 • Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad – Fyzické osoby (tlačivo)
 • Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov Právnické osoby, podnikatelia (tlačivo)
 • Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad – Právnické osoby, podnikatelia (tlačivo)
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Lucia Moravčíková
Tel.: 041 / 420 41 82
Mail:  lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
na počkanie zaevidovanie, doba realizácie 30 dní (dodanie nádoby, zmena intervalu vývozu)

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu

Stručný popis:

 1. V prípade, že občan alebo vlastník, správca či nájomca nehnuteľnosti zistí, že na pozemku bol  nezákonne umiestnený odpad bezodkladne oznámi túto skutočnosť písomne, emailom, telefonicky:
 • na mestský úrad – referát životného prostredia
 • na okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie

 

 1. Oznámenie a nezákonnom uložení odpade musí obsahovať:
 • presnú lokalizáciu – katastrálne územie, číslo parcely a pod....
 • fotodokumentáciu
 • množstvo a druh odpadu
 • informáciu o pôvodcovi odpadu ak je známy.


Legislatíva:

 • VZN č. 3/2019 o spôsobe nakladania s odpadmi na území Mesta Kysucké Nové Mesto
 • VZN č. 6/2007 o verejnom poriadku a o verejnej čistote
 • Zákon č.  79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v platnom znení


Potrebné dokumenty:

 • Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov (tlačivo )
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Lucia Moravčíková
Tel.: 041/420 41 82
Mail: lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku       


Späť

Vyjadrenie o programu odpadového hospodárstva

Stručný popis:
Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.
Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania POH sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.
Pôvodca odpadu predkladá vypracovaný POH na Mestský úrad na vyjadrenie.

Legislatíva:

 • Program odpadového hospodárstva SR
 • Program odpadového hospodárstva mesta Kysucké Nové Mesto
 • Zákon č.  79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vyjadrenie k POH
 • Program odpadového hospodárstva
   

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Lucia Moravčíková
Tel.: 041/420 41 82
Mail: lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Informácie o nakladaní s odpadom

Stručný popis:
Referát životného prostredia podáva informácie o spôsobe  zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a typoch zberných nádob, o nakladaní so stavebným odpadom, veľkoobjemovým odpadom a nebezpečným odpadom, atď.

Legislatíva:

 • Zákon č.  79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Lucia Moravčíková
Tel.: 041/420 41 82
Mail: lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

Späť

Malé zdroje znečistenia ovzdušia

Stručný popis:
Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) c) a f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia.
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na:
1. vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. a) zákona o ovzduší na:

 • povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
 • zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
 • užívanie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;

2.vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. c) zákona o ovzduší na:

 • zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia;
 • zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia;
 • zmenu užívania technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia;
 • prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách;

3.vydanie súhlasu/rozhodnutia podľa §17, ods.1, písm. f) zákona o ovzduší na:

 • inštaláciu technologických celkov malých zdrojov znečisťovania   ovzdušia;
 • zmeny technologických celkov malých zdrojov znečisťovania  ovzdušia;
 • prevádzku technologických celkov malých zdrojov znečisťovania  ovzdušia; ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu;

Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) MZZO sú povinní:

 • oznamovať každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste, oddelenie výstavba a územného rozvoja za každý MZZO spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Legislatíva:

Potrebné dokumenty:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Nám. Slobody č. 94 - podateľňa
MsÚ v kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Kontakt: Ing. Adriána Patyková
Tel.: 041/ 420 41 85
Mail: adriana.patykova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní

Poplatok:
v závislosti od podanej žiadosti

Späť

Zriadenie studne

Stručný popis:
Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).
Postup pri povoľovaní vodných stavieb nájdete na priloženom tlačive.

Legislatíva:

 • Vodný zákon č. 364/2004 Z.z. v platnom znení
 • Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení


Potrebné dokumenty: 

 • Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu (tlačivo)
 • 2x projektová dokumentácia
 • kópia listu vlastníctva
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
   
 • Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby (tlačivo) 
 • 2x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu
 • projektová dokumentácia (jednoduchý nákres studne)
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
   
 • Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody (tlačivo)
 • doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva) 
 • 2x PD vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej stavby
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (16,50€)
   
 • Návrh  na vydanie  kolaudačného rozhodnutia (tlačivo) 
 • fotokópia stavebného povolenia
 • zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 • doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (16,50€)


Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Lucia Moravčíková
Tel.: 041/420 41 82
Mail: lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní

Poplatok:
podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:
16,50 € za žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
16,50 € na návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Späť

Výrub a ochrana drevín

Stručný popis:
Výrub a orez drevín na území mesta Kysucké Nové Mesto povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov. Na základe povolenia uvedené rekultivačné opatrenia drevín na území mesta Kysucké Nové Mesto zabezpečuje organizácia – Údržba mesta Kysucké Nové Mesto, na súkromnom pozemku – rekultivačné opatrenia drevín zabezpečuje vlastník pozemku.
Údržbu verejnej zelene (kosenie trávnikov, výsadbu, hrabanie opadanej biomasy drevín)  na území mesta Kysucké Nové Mesto zabezpečuje organizácia – Údržba mesta Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Legislatíva:

Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
VZN 6/2007 o verejnom poriadku a o verejnej čistote
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na orez, príp. výrub drevín (tlačivo)
 • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
 • Súkromné pozemky – kópia Listu vlastníctva
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
 • Žiadosť o kosenie trávnatých plôch alebo výsadbu mladých drevín vo verejnej zeleni
   

Tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Nám. Slobody č. 94 - podateľňa
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát životného prostredia
Kontakt: Ing. Zuzana Kubicová
Tel.: 041/4204182
Mail: zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
V súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní (odpoveď na žiadosť), v závislosti od vegetačného obdobia a rozsahu prác (realizácia rekultivačných opatrení).

Poplatok:
Orez drevín - bez poplatku
Výrub drevín - podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Fyzické osoby 10 €
Právnické osoby 100 €

Späť


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka